مرد جواني که مدعي شده بود مرتکب سه قتل شده است در نخستين جلسه بازجويي اعتراف خود را پس گرفت.

بهگزارش فارس عصر روز چهارشنبه ماموران پليس آگاهي قم از درگيري و ايجادمزاحمت يک مرد جوان در ايستگاه راه آهن باخبر شدند و با حضور در ايستگاهجوان 29 ساله را به نام محمود دستگير و وي را به پليس آگاهي منتقل کردند.محمدحسين شهرياري بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران درخصوص اينپرونده گفت؛ محمود در تحقيقات و بازجويي ها در شهر قم مدعي شد برادر و زنبرادر خود و يک زن ديگر را در شهر تهران به قتل رسانده است. وي ادامه داد؛با توجه به اين ادعا متهم به تهران منتقل شد و صبح ديروز مورد بازجوييقرار گرفت اما به يکباره در بازجويي منکر ارتکاب قتل شد.

شهرياري افزود؛ اين فرد اکنون مدعي است برادرش به دليل گازگرفتگي فوت شده و از سرنوشت همسر برادرش و آن زن ديگر اطلاعي ندارد.

بازپرسشعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران گفت؛ تحقيقات از اين فرد که مدت ها بهجرم حمل 14 کيلو ترياک در مشهد زنداني بوده در جريان است.