خريد و فروش ابزار جرايم سايبر، مانند كدهاي مخرب، حملات اينترنتي و حفرههاي امنيتي، طي ماههاي گذشته گسترش فزايندهاي يافته است.


به گزارش پايگاه اينترنتي پاندا، اغلب اين معاملات به صورت پنهان و به شكل كاملا آنلاين در صدها اتاق چت و ميزگرد اينترنتي، انجام ميشود. اغلب صفحات وب كه به نحوي با تجارت كدهاي مخرب و حملات اينترنتي در ارتباط هستند، در كشورهاي اروپاي شرقي ميزباني ميشوند. با توجه به افزايش تقاضاي استفاده از انواع كدهاي مخرب، طراحان بدافزار و هكرهاي حرفهاي، بازار مناسبي را براي توليد و عرضه كدهاي مخرب و در نتيجه افزايش تصاعدي درآمد و كسب سود، تشكيل داده و به گسترش اين تجارت «ضدامنيتي» مشغول هستند. مجرمان نوپا يا خرابكاران اينترنتي با مراجعه به اين بازارها ميتوانند در ازاي پرداخت مبالغي اندك، به جديدترين انواع كدهاي مخرب، تروجانهاي سارق اطلاعات، ميليونها آدرس پستي براي ارسال فايلها و لينكهاي مخرب، برنامههاي بهروز شده براي رمزگذاري و حفاظت از بدافزارها در برابر برنامههاي امنيتي دسترسي داشته باشند. كارشناسان امنيتي بر اين عقيدهاند كه سودجويي، كسب درآمد هنگفت و سرقت پول، چرخه ناتمام همكاري خرابكاران اينترنتي و طراحان بدافزار در بازارهاي «ضد امنيتي» را تشكيل ميدهد. بسياري از سرقتها و برداشتهاي غيرقانوني پول از حساب كاربران كه به شكل آنلاين و از طريق كدها حملات مخرب رايانهاي انجام ميشوند، به حدي زيركانهاند كه داراي انعكاس اجتماعي و در نتيجه رسانهاي خاصي نيستند و اين مساله كاملا به سود هكرها و مجرمان اينترنتي خواهد بود. صاحبنظران حوزه امنيت فناوري اطلاعات، تنها راه محدود كردن فعاليت توليد و تجارت ابزار جرايم سايبر، به ويژه كدهاي مخرب را، توجه خاص به امنيت از سوي كاربران خانگي و مديران شبكه و همكاري آنها با شركتهاي امنيتي ميدانند.