معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازاضافه شدن دو شرط به شرایط 12 گانه چاپی دفترچه های ازدواج، در اجرای مفاددستورالعمل بهمن ماه 1385 مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوهپرداخت مهریه و توافق و امضا زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.
به گزارشمهر ، حجت الاسلام موسی احمدی با اشاره به موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای 13 و 14 در دفترچه هایازدواج گفت: گر چه طی بخشنامه ای سران دفاتر به ازدواج مکلف به تبیین وتشریح و تفهیم موضوع گردیده اند اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سراندفاتر به این تکلیف عملکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.
بهگفته وی در چاپ دفترچه های ازدواج، دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین"مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد" و "مهریه به صورت عندالاستطاعه میباشد" جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد. استطاعتبه معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنیدریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توانپرداخت نداشت به زندان نیفتد.