«جوزف فريتزل»، ديكتاتور «خانه وحشت» اتريش كه دختر خود را به مدت 24 سالدر حبس نگهداشته و از او صاحب هفت فرزند شده بود، تنها به 10 سال حبسمحكوم شد.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،به نقل از شبكه خبري بيبيسي، «اليزابت» دختر مورد تجاوز قرار گرفته كههم اكنون 42 سال دارد، پس از آن كه در ماه آوريل سال 2008 ميلادي ازچنگالهاي مخوف پدرش رهايي يافت و در بيمارستان بستري شد، به طور كامل وپس از درمان از بيمارستان مرخص شده و به نزد خانواده، مادر و فرزندانشبازگشته است.
بنابر قوانين جزايي اتريش، «جوزف فريتزل»، متهم بهآدمربايي، تجاوز، بردهداري و قتل يكي از هفت كودك خود است و به هميندليل در دادگاهي كه اواسط ماه دسامبر برگزار شد، قضات اتريشي بر اساس رايهيات منصفه، اين پدر جنايتكار را به حبس ابد محكوم كردند و وكيل مدافع اينمرد نيز به رسانههاي اتريش اعلام كرد كه به هيچ وجه براي موكلش درخواستاستيناف و بررسي مجدد پرونده را نخواهد داد.
در آخرين ادعاهاي اين پدرديكتاتور مشخص شد كه وي يكي از فرزندان خود را كه از «اليزابت» داشته باگذاشتن در فر كشته است. البته بنابر دفاعيات وي، پيش از اين نيز يكي ازفرزندانش را كه از زن خود داشته، به همين ترتيب به قتل رسانده است.
«جوزففريتزل» 73 ساله و برق كار بازنشسته، با ساختن يك محل مخفي در زيرزمينمنزلش در حياط پشتي، دخترش را كه در سال 1948 ميلادي و در حالي كه تنها 18سال داشت، زنداني كرد و بارها مورد تجاوز قرار داد.
بازرسان اينپرونده در ادامه بررسيهاي خود و پروندهاي كه به دادگاه ارائه كردهبودند به اين نكته اشاره كردند كه متهم در ابتدا منكر هرگونه رابطه بادخترش «اليزابت» و داشتن هفت فرزند از وي شد. اما با انجام آزمايشاتدياناي مشخص شد كه اين كودكان، فرزندان وي از دخترش هستند كه با«اليزابت» در دخمهاي در زيرزمين زندگي ميكردند.
اين در حاليست كه اينپدر جنايتكار در دفاعيات اوليه خود گفته بود كه اليزابت از 18 سالگي ازخانه رفته بود و ما هيچگاه او را نديديم.
قاضي پرونده «خانه وحشت»منطقه «آمستتن» در اتريش كه منطقهاي مناسب و ايدهآل براي زندگي است، درمورد اين پرونده به شبكه خبري بيبيسي، گفت: با توجه به شواهد و مدارككاملا مستند و عيني و صحت عقلي اين پدر و سلامت كامل «اليزابت»، «جوزففريتزل» تنها به 10 سال حبس با اعمال شاقه محكوم شد.