قوه قضاييه روز سه شنبه تاييد كرد كه حسين درخشان، وبلاگ نويس ايرانى –كانادايى در بازداشت به سر مى برد و يكى از اتهام هاى او مسائلى است كه دررابطه با ائمه اطهار مطرح كرده بود.
عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه،به خبرنگاران در تهران گفته است: اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى استو وى در بازداشت به سر مى برد.
وى افزود: از جمله اتهامات وى، مسائل ومواردى است كه در رابطه با «ائمه اطهار» مطرح شده بود و وى اكنون دراختيار دادگاه انقلاب است.
نشريات كانادايى ماه پيش خبر دادند، حسيندرخشان كه تابعيت دو گانه ايرانى – كانادايى دارد روز اول نوامبر (دهمآبان ماه) در ايران بازداشت شده است. آقاى درخشان كه در سال هاى گذشته درخارج از ايران به سر مى برد در مهرماه سال جارى به تهران بازگشت و دروبلاگ شخصى خود اعلام كرد كه قصد دارد در ايران بماند.
به رغم گذشت دو ماه از بازداشت اين وبلاگ نويس، خانواده او و مقام هاى قضايى در باره شايعات مربوط به دستگيرى وى سكوت كرده بوده اند.
بيان«مسائلى در باره ائمه اطهار» كه در اظهارات سخنگوى قوه قضاييه اعلام شدظاهرا به برخى نوشته هاى آقاى درخشان درباره امام سوم شيعيان و امام زمانباز مى گردد كه او در وبلاگ خود مطرح كرده بود.

پيشتر برخى ازدوستان آقاى درخشان كه مى گويند با خانواده او در ارتباط هستند اتهام اصلىوارده به او را سفر به اسرائيل عنوان كردند كه بر اساس قوانين جمهورىاسلامى ممنوع است.
طرح اتهام تازه؟
سخنگوى قوه قضاييه در سخنان خودبه زمان و مكان بازداشت حسين درخشان اشاره اى نكرد و مشخص نيست كه چهزمانى دادگاه اين وبلاگ نويس برگزار خواهد شد.
بيان «مسائلى در بارهائمه اطهار» كه در اظهارات سخنگوى قوه قضاييه اعلام شد ظاهرا به برخىنوشته هاى آقاى درخشان درباره امام سوم شيعيان و امام زمان باز مى گردد كهاو در وبلاگ خود مطرح كرده بود.
حسين درخشان در يكسال اخير و پس ازاظهار تمايل براى بازگشت به ايران از سوى وبلاگ نويسان ايرانى متهم شد كهمواضع سياسى خود را تغيير داده و به سمت دولت محمود احمدى نژاد و سياستهاى وى در عرصه داخلى و خارجى گرايش پيدا كرده است.
وى از آقاى احمدى نژاد به اين دليل حمايت كرد كه به گفته او، «مقابل غرب ايستاده است و از حق هسته اى ايران دفاع مى كند.»
آقاى درخشان همچنين با انتقاد از آمريكا و اسرائيل، اين كشورها را متهم كرد كه به دنبال تغيير رژيم در ايران هستند.
اوبه اعتبار پيشگامى در وبلاگ نويسى، مورد استقبال محافل اسرائيلى قرار گرفتو در سفرى به كشور اسرائيل در سال ۲۰۰۶ در سمينارى تحت عنوان «اصلاحات،اپوزيسيون و منازعات در خاورميانه» در موضوع «وبلاگ نويسى، يك راه واقعىبراى مخالفت در خاورميانه» شركت كرد.
در سال هاى اخير، مقام هاى امنيتىايران بارها وبلاگ نويس هاى ايرانى را به اتهام اقدام عليه امنيت ملىبازداشت كرده اند و براى ايجاد مانع در دسترسى كاربران به سايت هاىاينترنتى، بسيارى از پايگاه هاى اينترنتى و وبلاگ هاى منتقد جمهورى اسلامىرا فيلتر كرده اند.
منبع:رادیو فردا