فرماندهي نيروي انتظامي بردسكن، از دستگيري فردي خبر داد كه اقدام به توزيع آمپول سقط جنين ميكرد.
بهگزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ محمودشيخينژاد افزود: در پي گزارشات مردمي مبني بر فردي كه در سطح شهرستانآمپول سقط جنين توزيع ميكند، پليس آگاهي اين فرماندهي بلافاصله وارد عملشد و با هماهنگي مقامات قضايي، اين فرد در حين فروش آمپول دستگير و در اينرابطه پروندهاي براي نامبرده تشكيل شد.
وي ادامه داد: اين مجرم بهداشتن 10 عدد آمپول اعتراف كرد، ولي هفت عدد آن را فروخته بود و فقطماموران توانستند، سه عدد آمپول سقط جنين را از وي كشف كنند.
فرماندهينيروي انتظامي بردسكن همچنين گفت: در اين رابطه به شبكه بهداشت و درمانشهرستان مراتب گزارش داده شد و فرد دستگير شده به مقامات قضايي شهرستانمعرفي و روانه زندان شد.