قائم مقام وزير علوم گفت: «وزارت علوم و دانشگاهپيام نور از منتظرالزيدي خبرنگار عراقي كه در اقدامي جسورانه مخالفت خودرا با رئيس جمهور سابق آمريكا نشان داد حمايت كرده و وي را در يكي ازدانشگاهها بورسيه تحصيلي خواهد كرد».

به گزارش سرويس سياسي آفتاب،دكتر سيد محمد حسيني صبح امروز در نشست روساي استانهاي دانشگاه پيام نوردرباره فاجعه غره نيز گفت: «وزارت علوم در حد توان خود تلاش كرده تا بانامهاي به يونسكو و وزراي علوم كشورهاي اسلامي حمايت آنها از مردمبيدفاع غزه را خواستار شود».

رئيس دانشگاه پيام نور اظهار داشت:«دانشگاه پيام نور نيز نامهاي را در حمايت از مردم مظلوم غزه آماده كردهاست كه به تمام دانشگاههاي غيرحضوري و مجازي دنيا ارسال خواهد شد».

ويخاطرنشان كرد: «شرمآور است كه كساني كه مدعي دموكراسي هستند و دم از حقوقبشر ميزنند زنان و كودكان بيگناه را مورد حمله قرار ميدهند».

قائممقام وزير علوم ادامه داد: «وظيفه تمامي مسلمانان به خصوص شيعيان است كهاز غزه حمايت كنند زيرا ما مردماني حامي مظلومان و ظلم ستيز هستيم.متاسفانه امروز به وحشيانهترين شكل مردم بي دفاع را ميكشند اما كشورهايبزرگ دم نميزنند».