مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ضمن اظهار خوشنودی از پیگیری حقوقی ایران درماجرای فرآورده های خونی آلوده که 27 سال قبل از فرانسه وارد کشور شدجزئیات تازه ای از این پرونده را در اختیار خبرنگار مهر قرار داد.

احمدقویدل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام آمادگی کانون هموفیلی ایران درهمکاری با وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران برای طرح شکایت از شرکتفرانسوی مریو گفت: کانون هموفیلی ایران ضمن ابراز خوشنودی از اینکهبالاخره پس از گذشت 27 سال اراده ای فارغ از تعصبهای خاص سازمانی برایپیگیری استیفای حقوق ایران شکل گرفته است بر این اعتقاد است که عزم جدیوزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران در این رابطه این وظیفه را بر دوشکانون هموفیلی ایران نیز قرار می دهد که به عنوان انجمن حامی بیماران تمامتلاش خود را برای احقاق حق ایران به انجام رساند.

تا کنون بر اساسآمار موجود در پرونده حقوقی 974 نفر بیمار آلوده شده از طریق فرآورده هایواردتی از شرکت فرانسوی "مریو" که حکم آن در سال 1383 صادر گردید 100 موردمربوط به مبتلایان به ایدز، یکنفر تالاسمی، یک نفر همسر بیمار هموفیل(همسر فاکتور 8)، یک نفر فرزند بیمار هموفیل (پدر فاکتور 8) و 97 نفربیمار هموفیل و در پرونده 171 نفر که در سال 1385 رای آن صادر گردید 13مورد از مبتلایان ایدز شامل دو همسر بیمار هموفیل (هر دو همسر فاکتور 8)،یک فرزند بیمار (پدر فاکتور 8)، 10 بیمار هموفیل و از 1400 پرونده هموفیل27 مورد ایدز که شامل 4 مورد همسر بیمارهموفیل، سه همسر فاکتور 8 ، یکهمسر فاکتور 9 به علاوه دو فرزند هموفیل (یک پدر فاکتور 8 و یک پدر فاکتور9) و 20 مورد بیمارهموفیل، مجموعا 140 مورد به قوه قضائیه مراجعه کرده اند.

کلبیماران مبتلا به ایدز مربوط به هموفیلی ثبت شده 193 نفر است که 13 نفر (9همسر بیمار و 4 فرزند بیمار) از خانواده های بیماران هستند.

براساس یک گزارش غیر رسمی 20 نفر از همسران بیماران هموفیلی در این فاجعهآلوده به ویروس ایدز گردیده اند. آمار مذکور با آمار قید شده در نامه بهرئیس جمهور در سال 1376 که تعداد قربانیان را 167 نفر اعلام کرده بودندتفاوتهای قابل توجهی دارد به خصوص آنکه در این نامه تفکیکی بین بیماران وخانواده های آنها نشده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: ازجمع قربانیان ایدز جامعه هموفیلی 39 نفر زنده اند که 33 نفر بیمار و 6 نفرهمسر و فرزند بیماران هستند.

قویدل تاکید کرد: در حالی که بیش از27 سال از این فاجعه می گذرد اینکه نمی توانیم آمار قربانیان را به درستیاعلام نماییم جای تاسف بسیار است. در حالی که کمیته ایدز کشوری افزایش هرنفر به آمار ایدز به خصوص از طریق خون را ثبت می کرده است.

بر اساسآمار کانون هموفیلی ایران از جمع 193 نفر بیمار شناسایی شده در جامعههموفیلی ایران 127 نفر هموفیلی با مشکل کمبود فاکتور 8، 31 نفر با مشکلکمبود فاکتور 9 ، 6 نفر با مشکل فاکتور 7، 3 نفر با کمبود فاکتور 10،یکنفر اختلال پلاکتی، دو بیمار "ون ویلبراند"، یکنفر کمبود فیبرینوژن،یکنفر کمبود فاکتور 8 و 5 انعقاد و نوع اختلال انعقادی 8 نفر بقیه در بانکاطلاعات کانون مشخص نشده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران افزود:تعیین نوع اختلال انعقادی آلوده شدگان از این جهت اهمیت دارد که بر اساساسنادی که تا کنون به دست آمده است فقط فاکتور 8 از فرانسه وارد شده و نمیتوانیم بقیه موارد آلودگی به ایدز جامعه هموفیلی که شامل 42 نفر است را بهفرانسه نسبت دهیم.

با توجه به این آمار قربانیان قطعی ناشی از فرآورده های خونی فرانسوی مریو 130 نفر است.

کانونهموفیلی ایران تلاش زیادی را برای جمع آوری اطلاعات و عکس قربانیان بهانجام رسانده است. از این گروه بیماران مبتلا به ایدز با مشکل کمبودفاکتور 8، 106 نفر فوت نموده اند و 24 نفر زنده اند که می توانند با اعلامشکایت مستقیم علیه شرکت فرانسوی مریو، دولت را در این اقامه دعوای بینالمللی کمک کنند.

قویدل گفت: تلاش قاضی پرونده در آستانه صدور حکمدادگاه کیفری در سال 1380 نیز برای اخذ اطلاعات آماری این فاجعه از کمیتهایدز کشوری نیز طی استعلام انجام شده به نتیجه ای نرسید. به نظر می رسدبرای کسب اطلاعات دقیق تر مانند دیگر کشورها قوه قضائیه ایران هر نوع مانعکه در چارچوب اخلاق پزشکی که موجب محرمانه بودن این اطلاعات و عدم دسترسیبه آنها می گردد را می بایست لغو نماید.

مدیرعامل کانون هموفیلیایران تاکید کرد: بزرگترین وظیفه ای که برای تحقق تامین منافع ملی ایرانبر عهده وزارت بهداشت است، آن است که طی نامه رسمی به رئیس قوه قضائیه وارسال رونوشت آن به شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران مواضع قبلی وزارت بهداشتکه محور آن تکذیب آلودگی فرآورده های خونی وارداتی است را رد و رسمامسئولیت شرکت مریو فرانسه را در رابطه با این فاجعه ملی اعلام نماید.

قویدلهمچنین از فعالیت نمایندگی مریو فرانسه در ایران خبر داد و افزود: شرکتفرانسوی مریو سالها پیش توسط یکی از شرکتهای بزرگ معتبر و بین المللیخریداری شده و جالب اینکه شرکت مذکور در ایران دارای نمایندگی است ومعاملات دارویی قابل توجهی با کشور ما دارد.

طی 24 سال گذشته تا به امروز تعدادی از دریافت کنندگان خونهای آلوده انستیتو "مریو" در ایران جان خود را از دست دادهاند.

چهارسال پیش پس از گذشت 20 سال سرانجام دادگاه رسیدگی کننده به شکایات شاکیاناین ماجرا وزارت بهداشت را به پرداخت 20 میلیارد تومان غرامت به 974بیماری که بر اثر دریافت خونهای آلوده به ویروس hiv مبتلا شده بودند محکومکرد.

در مرداد ماه سال 1385 بیش از 171 از دریافتکنندگان خونهایآلوده شکایت جدیدی علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مطرح کردند کهبراساس رای دادگاه این دو نهاد مسئول مانند حکم اول به پرداخت دیه، درمانرایگان و عذرخواهی از قربانیان این پرونده محکوم شدند.

از میان این 171 نفر تا دی ماه سال گذشته 14نفر جان خود را از دست داده و 14 نفر دیگر نیز مبتلا به ایدز شدهاند.

قویدلدر پایان گفت: تلاش خواهیم کرد که شرکت مذکور با پذیرش مسئولیت مشکل پیشآمده در 27 سال قبل، ترتیبی اتخاذ نماید که غرامت ایران داوطلبانه پرداختشود در غیر این صورت قاطعانه به دولت کمک می نمایی با طرح شکایت مسدلحقوقی و همچنین استفاده از راهکارهای بسیار ساده و در اختیار دولت کهکوچکترین آن به خطر افتادن بازار فروش محصولات این شرکت است حقوق ایراناستیفا شود.