نقل قول نوشته اصلی توسط yasermym
خبرگزاري فارس: بررسي كارنامه دو دولت در برداشت 83 ميليارد دلاري از قلك 103 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي طي هشت سال گذشته نشان دهنده برتري نسبي عملكرد دولت احمدي نژاد بر دولت خاتمي در 4 شاخص مورد بررسي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طي 8 سال گذشته يعني از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در سال 79 تا پايان سال 86 بيش از 103 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده و بيش از 83 ميليارد دلار و 816 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه 16 ميليارد و 391 ميليون دلار آن در قالب تسهيلات به بخش خصوصي واگذار شده و 67 ميليارد و 425 ميليون دلار بابت مصارف دولتي مورد استفاده قرار گرفته است.
بنابراين، طي اين هشت سال 5/19 درصد از موجودي برداشت شده از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافته است كه با سهم 50درصدي بخش خصوصي طبق قانون فاصله زيادي دارد. ضمن اينكه سهم بخش خصوصي از مجموع منابع حساب ذخيره ارزي طي اين هشت سال حدود 5/15 درصد بوده است.
طبق اين گزارش، طي اين هشت سال بيش از 80 درصد منابع برداشت شده از حساب ذخيره ارزي به مصارف دولتي اختصاص يافته است.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد طي اين هشت سال بيش از 81 درصد از منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.
به گزارش فارس، مجموع درآمد نفتي كشور طي هشت سال گذشته 327 ميليارد و 850 ميليون دلار بوده است كه طي اين سالها 5/31 درصد درآمد نفتي كشور به عنوان مازاد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است.
به گزارش فارس، تمامي آمار اين گزارش از اسناد رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه طي سالهاي متمادي منتشر شده، استخراج گرديده است.


*مقايسه عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي نژاد در 4 شاخص

در اين بخش عملكرد دو دولت در 4 شاخص درصد واريزي به حساب ذخيره ارزي از كل درآمد نفت، درصد كل برداشت از مجموع منابع حساب، سهم دولت از برداشتهاي حساب و سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي مورد بررسي قرار گرفته است.
بررسي كلي عملكرد دولت خاتمي در سالهاي 79 تا 83 و دولت احمدي نژاد در سالهاي 84 تا 86 نشان مي دهد، دولت خاتمي طي 130 ميليارد و 255 ميليون دلار درآمد نفتي داشته است و 30 ميليارد و 303 ميليون دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است كه 2/23 درصد كل درآمد نفتي طي اين سالها را شامل مي شود. دولت احمدي نژاد نيز طي سه سال مورد بررسي 197 ميليارد و 595 ميليون دلار درآمد نفتي داشته و 73 ميليارد و 61 ميليون دلار آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده كه 9/36 درصد كل درآمد نفتي طي اين سالها را شامل مي شود.
بنابراين در شاخص اول يعني درصد مازاد درآمد نفتي واريز شده به حساب ذخيره ارزي عملكرد دولت احمدي نژاد بهتر از دولت خاتمي ارزيابي مي شود.
به گزارش فارس، از مجموع 30 ميليارد و 303 ميليون دلار كه در دولت خاتمي به حساب ذخيره ارزي واريز شده است، 20 ميليارد و 600 ميليون دلار يعني بيش از 68 درصد آن برداشت شده است كه سه ميليارد و 547 ميليون دلار يعني 3/17 درصد سهم بخش خصوصي و 17 ميليارد و 53 ميليون دلار يعني 7/82 درصد سهم مصارف دولتي بوده است.
همچنين از مجموع 82 ميليارد و 838 ميليون دلار منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد ، 63 ميليارد و 211 ميليون دلار يعني بيش از 5/76 درصد آن برداشت شده است كه 12 ميليارد و 844 ميليون دلار يعني 3/20 درصد سهم بخش خصوصي و 50 ميليارد و 367 ميليون دلار يعني 6/79 درصد سهم مصارف دولتي بوده است.
بنابراين طي اين سالها عملكرد دولت خاتمي در شاخص دوم يعني درصد برداشت از منابع حساب ذخيره ارزي جمعا" به ميزان 5/8 درصد بهتر از دولت احمدي نژاد بوده است ولي در شاخص سوم كه سهم بخش خصوصي از منابع اين حساب است، دولت احمدي نژاد با سهم 3/20 درصدي عملكرد بهتري نسبت به دولت خاتمي با سهم 3/17 درصدي داشته است.
در شاخص چهارم نيز يعني درصد برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي دولت احمدي نژاد با سهم 6/79 درصدي عملكرد بهتري نسبت به دولت خاتمي با سهم 7/82 درصدي داشته است.
نكته قابل توجه اينكه كمتر بودن سهم دولت و بيشتر بودن سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي به عنوان يك شاخص مثبت ارزيابي مي شود.


**جزئيات دخل و خرج حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 79 تا 86


*در نخستين سال تشكيل حساب ذخيره ارزي يعني سال 1379 كه 24 ميليارد و 280 ميليون دلار درآمد نفتي داشته ايم، مبلغ 5 ميليارد و 7/943 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي وارد شد اما در اين سال برداشتي از حساب ذخيره صورت نگرفت و مانده پايان دوره نيز همان ارقام واريز شده به صندوق بود.


*در سال 1380 مانده اول دوره 5 ميليارد و 7/942 ميليون دلار بود و با 19 ميليارد و 339 ميليون دلار درآمد نفتي 2 ميليارد و 2/168 ميليون دلار نيز طي اين سال به حساب ذخيره ارزي واريز شد.
در اين سال 814 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 121 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 7/655 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است.مانده پايان دوره حساب ذخيره در پايان سال 80 بالغ بر 7ميليارد و 8/297 ميليون دلار بوده است.


*بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي، مانده اول دوره حساب ذخيره ارزي در سال هشتادو يك 7ميليارد و 8/297 ميليون دلار بود و طي اين سال با 22 ميليارد و 966 ميليون دلار درآمد نفت 5 ميليارد و 8/911 ميليون دلار ديگر به حساب وارد شد، طي اين سال 5 ميليارد و 6/128 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 4/488 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 4ميليارد و 8/530 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 81 به 8 ميليارد و 82 ميليون دلار بالغ شد.


*مانده حساب ذخيره ارزي در ابتداي دوره سال 82 كه 27 ميليارد و 355 ميليون دلار درآمد نفت داشتيم، به رقمي بالغ بر 8 ميليارد و 82 ميليون دلار رسيد كه با احتساب ورود 5 ميليارد و 8/797 ميليون دلار در اين سال منابع حساب ذخيره ارزي به 13 ميليارد و 880 ميليون دلار بالغ شد.
طي اين سال 5 ميليارد و 5/436 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه يك ميليارد و 9/91 ميليون دلار آن براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي 4هزار و 9/360 ميليون دلار بابت مصارف دولتي بوده است. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 82 به 8ميليارد و 3/443 ميليون دلار رسيد.


*مانده اول دوره حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 83 بيش از 8ميليارد و 3/443 ميليون دلار بود كه طي دوره نيز 10ميليارد و 484 ميليون دلار به آن افزوده شد. در عين حال ما در اين سال 36 ميليارد و 315 ميليون دلار درآمد نفت داشته ايم.
در اين سال 9ميليارد و 6/427 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه يك ميليارد و 4/847 ميليون دلار بابت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 7ميليارد و 1/508 ميليون دلار بابت مصارف بخش دولتي صرف شد. مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 83 به 9ميليارد و 9/477 ميليون دلار رسيد.


*رقم 9ميليارد و 9/477 ميليون دلار مانده نقد اول دوره سال 84 بود كه 3 ميليارد و 582 ميليون دلار نيز مطالبات حساب در ابتداي سال 84 بوده است و طي اين سال كه 53 ميليارد و 820 ميليون دلار درآمد نفت داشته ايم، 13 ميليارد و 204 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي وارد شد.
11 ميليارد و 995 ميليون دلار در سال 84 از حساب ذخيره ارزي برداشت شد كه 2 ميليارد و 313 ميليون دلار سهم اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و 9 ميليارد و 682 ميليون دلار براي مصارف دولتي بود. مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال 84 به 10 ميليارد و 686 ميليون دلار و مطالبات حساب نيز به 5 ميليارد و 739 ميليون دلار رسيد.


* در سال 85 كه 62 ميليارد و 11 ميليون دلار درآمد نفت داشته ايم، 21 ميليارد و 831 ميليون دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شد و 23 ميليارد و 273 ميليون دلار برداشت گرديد كه 17 ميليارد و 761 ميليون دلار سهم دولت و 5 ميليارد و 512 ميليون دلار نيز سهم بخش خصوصي بوده است. مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال 85 به 9 ميليارد و 555 ميليون دلار و مطالبات حساب نيز به 11 ميليارد دلار رسيد.


* سرانجام در سال 86 كه 81 ميليارد و 764 ميليون دلار درآمد نفت داشته ايم، 38 ميليارد و 26 ميليون دلار از مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شد و 27 ميليارد و 943 ميليون دلار برداشت گرديد كه 22 ميليارد و 924 ميليون دلار سهم دولت و 5 ميليارد و 19 ميليون دلار نيز سهم بخش خصوصي بوده است. مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در پايان سال 86 به 23 ميليارد و 175 ميليون دلار رسيد كه كمتر از 4 ميليارد دلار از بدهي بخص خصوصي به حساب ذخيره ارزي نيز در اين سال به حساب برگشته است.

گزارش از صمد حسن نيا سماكوش

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]