تابناک: مسابقه جذاب 101 كه از شبكه سوم سيما پخشميشود، اين هفته با حضور ميهمانان خود، موجب تعطيل شدن استان اصفهان درروزهاي برگزاري مسابقه شد.

اين مسابقه كه با مشاركت سازمانها وادارات شركت كننده و نيز صدا و سيما پخش و توليد ميشود، اين هفته بامشاركت سازمان شهرداريهاي استان اصفهان، شركتكنندگان و حاضران دراستوديو را از ميان شهرداران اين استان برگزيد، به گونهاي كه اكثريت قريببه اتفاق شهرداران شهرهاي كوچك و بزرگ اين استان به جز كلان شهر اصفهان دراين مسابقه حاضر شده بودند.

بنا بر اين گزارش، اين حضور كه در نوعخود از لحاظ جمعآوري اين خيل عظيم مديران عالي رتبه يك استان در يكبرنامه رسانهاي بيسابقه است، سبب شده بود تا امورات شهرهاي اين استان درروزهاي برگزاري و ضبط اين مسابقه، عملا بر زمين بماند، چرا كه بنا براخبار رسيده، مديران دفتر برخي از اين شهرداران در روزهاي توليد اينمسابقه به مراجعان اظهار ميكردهاند كه آقاي شهردار براي شركت در همايشيبه تهران رفتهاند! و ارباب رجوع و مردم از همه جا بيخبر و غالبا نيازمندهم پس از چند روز، نتيجه همايش شهردار و مدير شهر خود را در تلويزيون و باتشويق و دست زدنهاي پيدرپي ديدند.

اين در حالي است كه بسياري ازپيمانكاران و مراجعهكنندگاني كه گره كار خود را تنها به دست شهردار خودگشودني ميديدند، در زمان ضبط مسابقه 101 دست از پا درازتر در انتظاربازگشت عاليترين مدير شهري خود از يك همايش يا مسابقه تلويزيوني بودند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]