مير قنبر حيدري شيشوان، پيرترين دانشجوي كشور و كارمند بازنشسته 77 ساله وزارت كشور از شيشوان عجب شير، دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در دانشكده علوم انساني مشغول به تحصيل مي باشد.




































باز بگید که از ما که گذشت.