بانگ ناقوس کلیساها ورفت وآمد بابانوئل ها این روزها حال وهوای دیگری به خیابان ها و محله های ارامنه ومسیحی نشین ایران داده است .
مَریَمُ اِنَ الله یُبَشِرُکَ بـِکـَلِمَةٍ مِنهُ اسمُهُ المَسیحُ عیسَیابن مَریَم وَجیهاً فِی الدُنیا وَ الاخِرَةِ وَ مِنَ المُقرَّبین( آلعمران /45)

« ای مریم، خداوند تو را به کلمه ای ازخویش که نامشمسیح، عیسی بن مریم است و در دنیا و آخرت وجاهت دارد و از مقربان است،بشارت می دهد.»

خداوند متعال، قدرت نمایی کرد و فصلی جدید واستثنایی در نظام خلقت گشود و انسانی آفرید که اکثر اسباب عادی و تدریجیاز صحنه آفرینش عیسی حذف شدند. از این جهت است که عیسی خود کلمه نامیدهشده است.

از نشانه های مهر و عطوفت خداوند همان است که بر بندگانخود انسانهای معصوم و خاصی را قرار داد تا اسباب هدایت و بشارت شوند. یکیاز این انسانهای خاص و بزرگوار حضرت عیسی (ع) است. او از پیغمبراناولوالعزمی است که اصل وجود و خلقتش توام با معجزه و سرانجام زندگیش دراین جهان نیز با معجزه پایان یافت.

حضرت عیسی مسیح (ع) پیام محبتورزیدن به دیگران را برای بشریت به ارمغان آورد، به اقامه عدل و نفی ظلمهمت گماشت و دنیا طلبی را مذموم شمرد .

میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)را بر عموم هموطنان مسیحی تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خداوند متعالبرای این عزیران زندگی سرشار از موفقیت و سلامت را آرزو داریم.

کریسمس،جشنی که هر ساله نوید آغاز سال نوی میلادی را به جهانیان میدهد، یک جشنمذهبی برای مسیحیان است که در طول تاریخ خود، دگرگونیهای بسیاری را تجربهکرده است.

آنگونه که از تاریخ بر میآید، کریسمس در قرن چهارممیلادی که امپراطوری روم (بیزانس) بطور رسمی آیین مسیحیت را پذیرفت، دردنیای غرب رایج شد و به مرور زمان، نشو و نما گرفت .


مورخانمیگویند این جشن گرچه متعلق به مسیحیان است اما در اصل از ایران باستان وآیین "مهر" (میترائیسم) گرفته شده و به همین دلیل، با دی و شب یلدایایرانی همزادی و اشتراکات فراوان دارد.

آنان در این زمینه بهاختلاف نظرهای موجود بر سر سالروز ولادت حضرت عیسی(ع) استناد میکنند ومیگویند که بحث میان بزرگان عالم مسیحیت و تاریخ نگاران درباره روز میلادآن حضرت چنان زیاد است که نمیتوان در این باره، روزی را مشخص کرد.


زمان"کریسمس" اکنون نیز میان شاخههای مختلف مسیحیت اعم از ارتدوکس ، کاتولیکو پروتستانها، متفاوت است و هریک، مبنایی را برای آن تعیین کردهاند گرچههمگی به سالروز تولد "مهر" (میترا) - خدای پاکی- در ایران باستان نزدیکند.

آداب و رسوم کریسمس نیز در طول زمان دچار دگرگونیهای بسیار شدهاست بهگونهای که میگویند هدیهدادن و شیرینیهای متنوع و رنگارنگ آن درقرن نوزدهم میلادی توسط تاجران یهودی در اروپا رایج شد.

عدهبسیاری نیز معتقدند که "بابانوئل"، شخصیت افسانهای که مسیحیان را در ایامکریسمس با هدایای خود، خوشحال می کند، در واقع از "عمو نوروز" ایرانیالهام گرفته و در ابتدا، لباسی سبز بر تن داشته است.

علت تغییررنگ بابانوئل به لباس قرمز مشخص نیست و به همین دلیل، امروزه عدهای - بهطنز یا جدی- معتقدند که شرکت کوکاکولا، چنین رنگی را به آن داده است.بابانوئل پیش از این به کودکان هدیه میداد اما چند دهه است که به لطفتبلیغات دنیای مصرف، دادن هدیه به بزرگان را نیز مد کرده است .


با وجود این، برگزاری کریسمس در کشورهای مختلف مسیحی بنا به سنت و رسم و رسوم آنان، تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارد.


کریسمسمردم برای جشن گرفتن تولد حضرت عیسی مسیح(ع) به کلیساها میروند ، در ایندوران، به خصوص رایج است که مسیحیان از دستورهای حضرت عیسی(ع) پیرویمیکنند، اما چیزی که به خوبی درک نشده، این است که مسلمانان هم حضرتعیسی(ع) را دوست داشته و به وی احترام میگذارند، چرا که او نیز یکی ازپیامآوران خدا برای بشریت بوده است.