در سال 2009 میلادی تزلزلی جهانی در انتظار اقتصادبین الملل است. نگران کننده ترین تصویر از دورنمای بحران را کارشناساندانمارکی بانک Saxo Bank ترسیم کردند. به گفته این کارشناسان، در سالآینده بهای نفت تا 25 دلار کاهش می یابد، ارز بسیاری از کشورها دچار کاهشارزش می شود و در ایران انقلاب خواهد شد.

امروز بیشتر کارشناسان در این همعقیده هستند که اوج بحران سال آینده خواهد بود.

بعقیده آنها، در سال آینده نرخ نفت شدیداً کاهش می یابد و در بازار بورسبه ازای هر بشکه بیش از 25 دلار نخواهند پرداخت. به گفته آنها چنین چیزیمی تواند ضربه ای مهلک برای کشورهایی باشد که به صادرات نفتی وابستههستند.

دانمارکی ها آینده ای ناخوشایند را نیز برای چین پیشبینی می کنند. بعقیدهآنها، بعلت کاهش صادرات کالا به آمریکا، رشد تولید ناخالص داخلی چین میتواند برابر با صفر شود. در عین حال کارشناسان تحکیم شدید یوآن چین بعنوانارز ذخیره در کشورهای آسیایی را پیشبینی می کنند.

به گفته این کارشناسان، از آنجاییکه بودجه ایران وابستگی زیادی بهدرآمدهای نفتی دارد و بسیاری از برنامه های اجتماعی کشور از این طریقتامین می شود، کاهش شدید نرخ نفت تا 25 دلار به ازای هر بشکه سبب نارضایتیشدید مردم می شود که انقلاب در این کشور را به دنبال خواهد داشت.

در اروپا، ممکن است ایتالیا از منطقه یورو خارج شود و بسیاری از کشورهایاروپای شرقی که چندی پیش به اتحادیه اروپا پیوسته اند، با تقلیل ارزش ارزملی روبرو شوند. علاوه بر این پیشبینی می شود که یورو بطور قابل توجهیتضعیف شده و حتی ارزانتر از دلار شود.

شایان ذکر است که چنین سناریویی برای توسعه اوضاع را همه کارشناسان تا اینحد محتمل نمی دانند. با این حال با نظر کارشناسان دانمارکی موافقند کهاوضاع اقتصادی وخیم خواهد شد.

بعنوان مثال "الویرا نبیولینا" وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه اطلاعداد که بعلت بحران در روسیه سال آینده شاخص های اصلی اقتصادی کشور افتخواهند داشت. به گفته وی در سال 2009 رشد تولید ناخالص داخلی روسیه بیش از2.4% نخواهد بود (پیشبینی قبلی حدود 3.5% بود) که پاییترین شاخص از سال2000 می باشد.

تولیدات صنعتی آنطور که وزیر توسعه اقتصادی خاطر نشان می کند، 3% کاهش مییابد. در عین حال تعرفه های گاز و حمل و نقل از طریق راه آهن افزایش مییابد (به ترتیب 15.2% و 10.7%). بهای دلار می تواند بالاتر از 30 روبل شودو نفت حدود 50 دلار خواهد بود.

روزنامه ترود روسیه، خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه