جبران سقوط درآمد نفت با کاهش یارانه

رئیسکمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به مذاکرات اخیر دولت ومجلس اعلام کرد با توجه به کاهش قیمت نفت طرح تحول اقتصادی بدون پرداختنقدی یارانه ها اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم کهبا خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: به دلیل کاهش شدید قیمتنفت کاهش در آمد های نفتی آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها مدنظرداشت محقق نمی شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزانیارانه پرداختی از سوی دولت پوشش داده خواهد شد.

رئیس کمیسیوناقتصادی مجلس هشتم با اشاره به مذاکرات اخیر دولت و مجلس یادآور شد: برایاجرای طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی یارانه ها مقرر شده است که قیمتبرخی حامل های انرژی افزایش یابد اما این افزایش به صورتی باشد که آثارتورمی نداشته باشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه طرح تحولاقتصادی به نحوی اجرا می شود که نیازی به کمک به شهروندان نباشد توضیح داد: الان قرار است میزان افزایش قیمتها طوری نباشد که به کمک نیاز باشد امابا ادامه بررسیها و مذاکرات ممکن است برنامه های دیگری مانند پرداخت غیرنقدی یارانه ها از طریق تامین اجتماعی و ... اجرا شود.

وی با اشارهبه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تاثیر آن بر اجرای طرح تحول اقتصادیتاکید کرد: کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی برای اجرایی شدن طرح تحول اقتصادیبوجود آورده است چون تا کنون فاصله قیمت حاملهای انرژی در داخل با خارج ازکشور تفاوت زیادی داشت و در حال حاضر این فاصله از بین رفته و به همیندلیل زمینه اجرایی شدن طرح تحول به شکل بهتری فراهم شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: به اعتقاد من کاهش قیمت نفت اثر منفی بر اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی نخواهد داشت.

رئیسکمیسیون ویژه مجلس در خصوص احتمال ارائه لایحه تحول اقتصادی با قید فوریتبیان داشت: مجلس از ارائه لایحه تحول اقتصادی با قید یک فوریت استقبال میکند چون اگر این لایحه قرار باشد با قید فوریت به مجلس ارائه شود با قیدیک فوریت خواهد بود و بررسی لایحه یک فوریتی تحول اقتصادی این فرصت را بهکمیسیون ویژه می دهد که با دقت بررسیهای خود را ادامه دهد.

وی بابیان اینکه اصل ایجاد تحول اقتصادی مورد توافق دولت و مجلس است گفت: بررسیلایحه یک فوریتی تحول اقتصادی وقت کافی را در اختیار مجلس قرار می دهد واعمال اصلاحات و تغییرات مورد نظر مجلس نیز با یک فوریتی بودن این لایحهمحقق می شود و از این نظر مشکلی نخواهد بود.