زنان روستايي سال هاي زيادي را
با شوهران شان روي زمين کار مي کنند و تمام توان و سرمايه خود را صرف توسعه زميني مي کنند
که براساس قانون مدني ايران هيچ سهمي از آن ندارند

گروهسياسي؛ لايحه اصلاح قانون ارث به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلسبررسي مي شود. دو هفته پس از تصويب اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضاييمجلس روز گذشته زهره الهيان عضو فراکسيون زنان مجلس در گفت وگو با ايلنابا بيان اينکه در اين لايحه تلاش شده است ضعف موجود در قانون ارث برطرفشود، تاکيد کرد؛ «در قانون ارث زنان مظلوم واقع شده اند که بايد تلاش شوداين ظلم برطرف شود.» بدين ترتيب با تصويب اين قانون يکي از خواسته هايزنان که سال هاست بر آن پافشاري مي کنند تاحدودي مرتفع مي شود چرا کهبراساس قانون مدني ايران زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم ازبنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد حتي شامل زمين هم نمي شود. اين درحالي است که ارث نبردن زمين توسط زن مشکلات بسيار عديده يي را تاکنونايجاد کرده است. اين مشکل به خصوص براي زنان روستايي دوچندان بوده است چراکه زنان روستايي سال هاي زيادي را با شوهران شان روي زمين کار مي کنند وتمام توان و سرمايه خود را صرف توسعه زميني مي کنند که براساس قانون مدنيايران هيچ سهمي از آن ندارند. در چنين شرايطي بود که نمايندگان مجلس ششمبراي رفع تبعيض و نابرابري ها از زنان طرحي را به تصويب رساندند که زن ميتوانست از همه اموال شوهرش (منقول و غيرمنقول) ارث ببرد. ولي اين طرح درسال 83 توسط شوراي نگهبان رد شد، اما پيگيري هاي صورت گرفته منجر به آن شددر نهايت مقام معظم رهبري فتوايي بدهند که زن نه تنها از بنا و اشجار بلکهاز زمين هم ارث ببرد. بدين گونه بود که اين مساله دوباره در مجلس مطرح ودر روز 12 آذر به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد.علاوه بر مقاممعظم رهبري، آيت الله صانعي نيز در مورد ارث بري زن از شوهر گفته بود؛«اکنون ديگر منقول ها، ارزش ندارند و سبب مي شود نصف جمعيت جامعه از حقوقشان محروم شوند. اما من معتقدم زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين وغيرزمين نيز ارث مي برد.» بدين گونه اين طرح در راه رفتن به صحن علني مجلساست تا با بررسي نمايندگان به تصويب نهايي برسد. هرچند حقوقدانان اين راگامي مثبت در جهت برخورداري زنان از اموال همسرشان ارزيابي مي کنند اماهمچنان معتقدند هنوز نابرابري هاي ديگري در زمينه قوانين ارث وجود دارد.از جمله اين نابرابري ها اين است که در حال حاضر مرد مي تواند از تماماموال همسرش ارث ببرد اما زن در صورت فرزنددار بودن يک هشتم از عين اموالمنقول و يک هشتم اموال غيرمنقول اعم از اعيان را ارث مي برد و در صورتي کهمرد هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زن يک چهارم از اموال منقول همسرش و اعياناست. به هر حال صاحبنظران اميدوارند که گام هاي تازه يي نيز در جهت اصلاحاين موارد برداشته شود و قانونگذار راهکارهايي پيش بيني کند که زن نيزبتواند در دارايي هاي مشترک که با تلاش هر دو طرف به دست مي آيد، شريک شود.
منبع: روزنامه اعتماد