دو ماهواره متعلق به شرکت مخابراتي "يوتل ست" موسومبه "هات برد نه Hot Bird 9 و دبليو تو ام W2M" روز شنبه از مرکز فضاييکورو در گويان فرانسه توسط موشک آريان به فضا پرتاب شد و در مدار زمينقرار گرفت.
اين، ششمين پرتاب موشک آريان در سال دو هزار و هشت محسوب مي شد.
ماهوارههات برد نه که چهار هزار و هشتصد و هشتاد کيلوگرم وزن دارد، وظيفه پخشبرنامه هاي چندين شبکه تلويزيوني را در اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا برعهده خواهد گرفت.
ماهواره (دبليو تو ام) نيز که آژانس فضايي هندوستان ويک شرکت اروپايي آن را ساخته است و سه هزار و چهارصد و شصت کيلوگرم وزندارد پخش برنامه هاي تلويزيوني و تغذيه شبکه هاي اطلاعاتي رايانه اي را دراروپاي مرکزي و شرقي و نيز جزاير اقيانوس هند ميسر مي سازد.
به گزارشخبرگزاري فرانسه از کورو در گويان فرانسه، شرکت يوتل ست مي گويد اين دوماهواره، نخستين بخش هاي يک برنامه مهم گسترش شبکه هاي تلويزيوني ومخابراتي در جهان است که در مجموع هفت ماهواره را شامل مي شود و قرار استکار پرتاب آنها تا سال دو هزار و ده به پايان برسد.
کاسنا