برنا: به گزارش خبرگزاري "آسوشيتد پرس"، "منتظرالزيدي" از روز يکشنبه که در کنفرانس خبري بوش در بغداد کفش هاي خود را بهسمت بوش پرتاب کرد، در تمامي جهان به ويژه در خاور ميانه به يک قهرمانتبديل شده است و مردم سعي دارند به نحوي احترام خود را به وي ابراز کنند.

"احمدسليم جوده" بزرگ يکي از خاندان عرب کرانه باختري با اعلام اين که قصد دارددختر خود را به عنوان جايزه به عقد الزيدي در آورد، گفت: اگر منتظر الزيدياز خانواده من خوشش بيايد، دخترم را به همراه جهيزيه به عراق مي فرستم واين اقدام به نشانه احترام من به الزيدي است.

جوده 75 ساله همچنينگفت: 500 تن از بزرگان خاندان اين منطقه حدود 30 هزار دلار پول برايالزيدي جمع آوري کرده اند تا به منظور دفاع قانوني خود از آن استفاده کند.

درهمين حال يک مرد مصري نيز دختر بيست ساله خود را براي ازدواج با الزيديپيشنهاد کرده است. اين دختر با نام "عمل سعاد جوما" با ابراز موافقت خودبا اين ايده گفت: من دوست دارم که به عراق بروم و به اين مرد قهرمانبپيوندم. پدر اين دختر نيز گفت: براي الزيدي هيچ هديه اي ارزشمندتر ازدخترم نيافتم و حاضرم او را به همراه هر وسيله اي که الزيدي نياز دارد بهعراق بفرستم.

شبکه تلويزيوني " العربيه" نيز گزارش داد يک مالکعمده زمين در استان عسير عربستان اعلام آمادگي نموده که مبلغ 10ميليوندلار را به ازاي کفش هاي الزيدي خواهد پرداخت. وي معتقد است الزيدي با اينکار حيثيت و آبروي ريخته شده اعراب توسط آمريکا در کشورهاي عرب و مسلمانرا اعاده کرده است.