تبهكاران مسلح كه هنگام سرقت از دامداريها، مرتكب7جنايت مرگبار شده بودند، با اتهام مشاركت در قتل عمدي و سرقتهاي سريالياز دامداريهاي شهرري محاكمه شدند.
نيمه شب ۲۴ بهمن سال ۷۸، ماموران پليس ورامين از هجوم دزدان مسلح به يك دامداري در اين منطقه با خبر شدند.

درحالي كه تبهكاران با حمله به اين دامداري چند راس گاو را به سرقت بردند وقصد فرار از دست نگهبانان را داشتند، اكيپهاي عملياتي پليس به سرعت محلحادثه را محاصره كرده و دزدان مسلح را در يك عمليات ضربتي دستگير كردند.

با كشف چند قبضه كلت كمري و اسلحه ژ- 3 از متهمان، تمامي آنها به اداره پليس انتقال يافتند و تحقيقات پليسي از آنها آغاز شد.

بررسيهاياوليه نشان ميداد اعضاي اين باند 3 مرد افغان هستند كه به همراه يك مردايراني با تشكيل باندي مسلح دست به سرقت از دامداريها و گاوداريهاميزنند.

زماني كه ماموران سرگرم بازجويي از متهمان بودند، سردستهاين باند كه مردي افغان به نام داوود است، اعترافات هولناكي را بيان كردكه از ارتكاب چند جنايت خونين از سوي او و همدستانش حكايت داشت.

نخستين جنايت

اينمرد به ماموران گفت: سال ۶۳ همراه اعضاي خانوادهام از طريق مرز تايباد،خودمان را به مشهد رسانديم و از همان زمان زندگي ما در ايران شروع شد. چندسال از اقامتم در ايران گذشته بود كه به دختر عمهام علاقهمند شدم و بهخواستگاري وي رفتم اما پدرش با ازدواج ما مخالفت كرد.

از آنجا كهتصميم گرفته بودم هر طوري شده با دخترعمهام ازدواج كنم يك كلت كمري تهيهكرده و همراه 2نفر از دوستانم نقشه ربودن او را طراحي كردم.

اما بهخاطر اينكه همدستانم از اجراي اين نقشه منصرف شدند، مجبور شدم دختر موردعلاقهام را با شليك گلوله به قتل برسانم تا با فرد ديگري ازدواج نكند.

بعد از اين جنايت به سرعت از محل متواري شدم و اسلحه را در يكي از روستاهاي اطراف شهرري مخفي كردم.

مردتبهكار در ادامه بازجوييها مدعي شد: بعد از اين جنايت از آنجا كهميترسيدم خانواده دخترعمهام از من انتقام بگيرند، خودم را به افغانستانرساندم اما بعد از گذشت يك سال دوباره به ايران بازگشتم. وقتي به كرجرسيدم در آنجا با چند خلافكار آشنا شدم و از همان زمان نقشه سرقت مسلحانهاز دامداريها را طراحي كرديم.

براي همين به سراغ اسلحهاي كه يك سال قبل در اطراف شهرري مخفي كرده بودم رفتم و با همدستي دوستانم سرقتهايمان را شروع كرديم.

ما در طول روز با پرسه زدن در اطراف شهرري و ورامين دامداريهاي مورد نظرمان را شناسايي ميكرديم و در نيمههاي شب به آنجا ميرفتيم.

سپس با بستن دست و پاي نگهبانان، گاوها را ذبح ميكرديم و آنها را با يك خودروي وانت به سرقت ميبرديم و به قصابيها ميفروختيم.

سرقتهاي مرگبار

سردستهباند افزود: در جريان بعضي از اين سرقتها ما براي آنكه به هدفمان برسيمحتي به نگهبانهاي دامداريها هم رحم نكرديم و آنها را نيز به قتل رسانديم؛

بهطوريكه در جريان 7سرقت مسلحانه من به تنهايي 2 نگهبان را از پاي درآوردم و يكيديگر از اعضاي باند به نام حسين 3 نگهبان را به قتل رساند. بقيههمدستانمان كه برخي از آنها فراري هستند نيز در قتل يك نگهبان ومجروحكردن 5نگهبان ديگر نقش داشتند.

پس از اعترافهايتكاندهنده سردسته باند، تحقيقات پليس براي دستگيري ديگر اعضاي اين باندآغاز شد و ماموران در چند عمليات هماهنگ موفق شدند 11 نفر ديگر از متهمانرا به همراه خريداران اموال مسروقه دستگير و به اداره پليس منتقل كنند.

ايندر حالي كه بود كه بقيه اعضاي باند در جريان بازجوييها منكر هرگونهجنايتي شدند اما به شركت در چندين فقره سرقت مسلحانه اعتراف كردند.

رئيسوقت شعبه ۳۲ دادگاه عمومي و انقلاب تهران مستقر در ورامين، بعد از بررسيپرونده و ثبت آخرين دفاعيات متهمان، داوود و حسين را به اتهام قتل به قصاصمحكوم كرد و اين پرونده براي رسيدگي به اتهام سرقت مسلحانه اعضاي اين باندبه دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

دادگاه انقلاب نيز بعد از رسيدگيبه اين پرونده، با توجه به اينكه سرقتهاي اين باند باعث ايجاد رعب و وحشتدر منطقه شده بود، 7 نفر از سارقان را مفسدفيالارض شناخت و آنها را بهاعدام محكوم كرد.

بازگشايي پرونده در شهرري

با ارسال ايناحكام به ديوان عالي كشور، از آنجا كه اعضاي اين باند يك فقره از قتلها و13 مورد از سرقتها را در شهرري مرتكب شده بودند، قضات ديوان، اين بخش ازپرونده را به شعبه 105 دادگاه كيفري شهرري ارسال كردند.

به اينترتيب، 7متهم اصلي اين پرونده صبح ديروز در حضور 13 شاكي و خانواده قربانيسرقت در شهرري، مقابل قاضي كاظم نژاد – رئيس شعبه 105 دادگاه كيفري شهرري- قرار گرفتند.

قتل پدر مقابل چشمان پسر

ابتداي اين جلسهاولياي دم نگهباني كه در جريان يكي از سرقتهاي اين باند در شهرري با شليكگلوله به قتل رسيده بود، از دادگاه درخواست صدور حكم قصاص متهمان راكردند.

پسر مقتول كه تنها شاهد اين جنايت بود، بعد از حضور درجايگاه گفت: 9 سال قبل بود. در آن زمان تنها 13سال داشتم و پدرم نگهبانيكي از دامداريهاي شهرري بود. شب حادثه با پدرم به دامداري رفتم.

نيمههايشب بود كه صداي پاي چند نفر را شنيديم. وقتي از اتاقك دامداري بيرون آمديمچند مرد قوي هيكل را در وسط دامداري ديديم كه قصد كشتن گاوها را داشتند.

پدرمبا آنها درگير شد و در همان لحظه بود كه مردان مسلح پدرم را محاصره كرده وبه طرفش تير اندازي كردند. تحمل ديدن اين صحنه را نداشتم، فرياد كشيدم تاكسي به پدرم كمك كند اما مردان مسلح مرا نيز هدف گلوله قرار دادند كه تيربه پاهاي من اصابت كرد ولي من زنده ماندم. مردان مسلح با كشتن گاوها وسرقت آنها از دامداري فرار كردند.

در ادامه جلسه دادگاه، متهمرديف اول كه داوود نام دارد به دفاع از خود پرداخت و با قبول اتهام قتلعمدي اين نگهبان و شركت در 13 فقره سرقت مسلحانه از دامداريهاي شهرريگفت: ما شبها سوار وانت ميشديم و با همكاري يكديگر دست به سرقت ميزديم.

شبيكه اين نگهبان كشته شد من و همدستانم تصور نميكرديم او در دامداري حضورداشته باشد. ما به انگيزه سرقت رفته بوديم ولي وقتي كه نگهبان مقاومت كرداو را به قتل رسانديم.

در ادامه جلسه دادگاه، يكي از شكات كه درجريان سرقت13 ميليوني از دامدارياش در صحنه حادثه حضور داشت به بيانجزئيات حادثه پرداخت و به قاضي كاظم نژاد گفت: ساعت 3 نيمه شب بود. من وكارگرانم در دامداري حضور داشتيم تا زمان دوشيدن شير گاوها سر برسد.

همانموقع بود كه ناگهان مردان مسلح از روي ديوار به داخل گاوداري آمدند و همهما را به داخل اتاقي بردند. از ترس جرات هيچ كاري نداشتيم، وقتي متوجه شدممردان مسلح در حال كشتن گاوهايم هستند شروع به داد و فرياد كردم.

همان موقع يكي از مردان تبهكار لوله اسلحه را از پشت سر روي گردنم گذاشت و با تهديد گفت اگر حرفي بزنم مرا خواهد كشت.

رسيدگي قضائي

باپايان جلسه رسيدگي به اين پرونده كه متهمان آن 9 سال است در زندان به سرميبرند، قرار است قاضي كاظمنژاد با اعلام صدور راي نهايي در باره بخشياز پرونده كه مربوط به سرقتهاي اين باند در شهرري است، پرونده را برايتاييد به ديوان عالي كشور ارسال كند

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]