مدیریدر «مرد دو هزار چهره» در یک موقعیت جدید قرار میگیرد. این مجموعه در 15قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود و قرار است مشاغلی غیر از آنچه در «مرد هزارچهره» بود به شوخی گرفته شود.
نگارش فیلمنامه جدیدترین مجموعه نوروزی مهران مدیری با نام موقت «مرد دو هزار چهره» از هفته آینده آغاز میشود.

بهگزارش مهر، مدیری پس از کارگردانی مجموعههای نوروزی «جایزه بزرگ» و «مردهزار چهره»، قصد دارد سومین مجموعه نوروزی خود را با نام موقت «مرد دوهزار چهره» بسازد.

تیم نگارش این مجموعه محراب قاسمخانی، خشایارالوند و امیر ژوله هستند و گروه، هفته آینده نگارش متنهای آن را آغازمیکند. این مجموعه در ادامه «مرد هزار چهره» ساخته میشود و مدیری ایفاینقش اصلی آن را به عهده دارد.

مدیری در «مرد دو هزار چهره» در یکموقعیت جدید قرار میگیرد. این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشودو قرار است مشاغلی غیر از آنچه در «مرد هزار چهره» بود به شوخی گرفته شود.

گفتهمیشد، مدیری قصد دارد یک فیلم سینمایی بسازد، اما او باز هم به تلویزیونبرگشت تا یک مجموعه طنز تولید کند. مدیری مجموعههای «ساعت خوش»،«پاورچین»، «نقطهچین»، «شبهای برره»، «ببخشید شما»، «پلاک 14» و «باغمظفر» را ساخته است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]