مجله بونته Bunte روز دوشنبه نوشت هورست تاپر Horst Tappert بازیگر المانیکه نقش بازرس "درک"Derrick را در مجموعه تلویزیونی پلیسی با همین نام بازیکرده بود در سن هشتاد و پنج سالگی درگذشت.

به گزارش واحد مركزی خبر این بازیگر المانی روز شنبه در بیمارستانی در مونیخ در جنوب المان درگذشت.

وی نقش بازرس" درک "را در طول حدود یک چهارم قرن ایفا کرده بود.

اورسولا تاپر همسر او در گفتگو با هفته نامه پیپل"people گفت وضع سلامت هورست تاپر در روزهای اخیر به شدت به وخامت گرائیده بود.

تاپرکه یکی از مشهورترین بازیگران المانی در اروپا بود سال هزار و نهصد و نودوهفت پس از تولید دویست و هشتاد و یکمین بخش از این مجموعه از بازیگریخداحافظی کرد.

این مجموعه تلویزیونی بین اکتبر هزار و نهصد و هفتاد و چهار تا اکتبر هزار و نهصد و نود و هشت از تلویزیون المان پخش شد.

هورستتاپر برای ایفای نقش استفان درک که همواره هری کلین دستیارش او را همراهیمی کرد جایزه های مختلفی دریافت کرد که از ان جمله می توان به دریافتجایزه " صلیب شایستگی" در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت اشاره کرد.

بهگزارش خبرگزاری فرانسه از برلین ، بازرس درک در المان و شمار زیادی ازکشورهای جهان موفقیت گسترده ای به دست اورد. این مجموعه تلویزیونی درصد وهشت کشور جهان پخش شده است.