اومگا قنطورس کمتر ستاره شناسی را می توان یافت کهبا نام امگا قنطورس آشنا نباشد. خوشه ای کروی که در آسمان نیمکره جنوبی(والبته نواحی مرکزی و جنوبی ایران) به سادگی قابل رویت است و مانند گوهریدر آسمان شب می درخشد. این خوشه از 10 میلیون ستاره تشکیل شده است که درفاصله ی 17000 سال نوری از زمین می درخشد.
همچنین جایگاهی در درون صورتفلکی قنطورس دارد و قدر ظاهری آن 3.4 و قطر آن به اندازه ماه کامل(نیمدرجه) می درخشد. رصد آن با چشم غیر مسلح نیز ممکن است و اگر بتوانید باتلسکوپ به میهمانی آن بروید می توانید توده ای مه آلود وشگفت انگیز رابیابید که با نظمی خاص و شکلی کروی شکل خود نمایی می کند اما وقتی اخترشناسان با تلسکوپهای حرفه ای اقدام به رصد آن کردند مطالب تازه و شگفتانگیزی را درباره این خوشه زیبا کشف کردند
اینعکس جدید را با استفاده از میدان دید وسیع تلسکوپ ماکس پلانک سازمان فضاییاروپا واقع در شیلی, گرفتند. این تلسکوپ در بیابان های بالای کشور شیلیقرار دارد و با آن پرجرم ترین خوشه کروی راه شیری را رصد کردند؛ خوشه ایعظیم که 10 میلیون ستاره آن را تشکیل داده است.

تحقیق جدیداخترشناسان درباره امگا قنطورس حاکی از وجود سیاهچاله ای با جرم متوسط دردرون این خوشه است. هنگامی که دانشمندان و اخترشناسان خوشه را بررسی میکردند دریافتند که ستارگان درون خوشه به دور مرکزی ناپیدا در حال گردشاست. از این رویداد دانشمندان نتیجه گرفتند ممکن است سیاهچاله ای در مرکزخوشه باشد که ستارگان را به حرکت به دور خود وا داشته است. سیاهچاله ای کهجرم آن حدود 40000 برابر خورشید است.

وجود سیاهچاله می تواند دلیلیبرای مظنون بودن اخترشناسان به امگا قنطورس باشد چراکه برخی از صاحب نظرانعقیده دارند در قلب کهکشان های کوتوله همه چیز از بین رفته است یا به بیاندیگر اکثر اجرام در مرکز کهکشان ها را سیاهچاله درون آن بلعیده است؛اتفاقی که ممکن است برای راه شیری نیز روی دهد و شاید ممکن است سیاهچالهفرضی ما در امگا قنطورس تعدادی از ستارگان آن را بلعیده باشد اما تحقیقاتو بررسی دانشمندان هنوز ادامه دارد و مطلبی که باقی می ماند آن است کهخوشههای کروی تمامی قشر رصدگران چه آماتور و چه حرفه ای را مجذوب خودکرده است.