به گزارش روابط عمومی شبکه اول سیما، پس از تغییراتاعمال شده در ساختار معاونت ‏سیما شبکه اول ملزم به تغییر در چارت هایسازمانی خود شد.‏

این تغییرات با حذف گروه ورزش و تفریحات این شبکهآغاز شده و از این رو قدیمی ‏ترین برنامه ورزشی شبکه اول سیما که نزدیک به30 سال سابقه دارد در روز 22 بهمن ‏با حضور تنی چند از چهره های پیشکسوتعرصه ورزش ایران و دست اندرکاران سه ‏دهه اخیر این برنامه آخرین برنامه بهروی آنتن خواهد رفت.‏

بهرام شفیع در همین زمینه گفت:" برنامه بهدلیل نداشتن الگوی تولیدی تعطیل خواهد شد ‏و سعی کرده ام در هفته هایپایانی تا روز 22 بهمن خاطره خوشی در ذهن ورزشی ها ‏به یادگار بگذاریم".‏
گویندهباسابقه شبکه اول سیما همچنین افزود: "در روز 22 بهمن از استاد عطااللهبهمنش، ‏جهانگیر کوثری، حسین سبط احمدی، احمد خجسته و عباس بهروان که درطول این 30 ‏سال وظایف مختلفی در این برنامه داشته اند را دعوت کرده ایم،همچنین در تلاش هستیم ‏تا از مهندس ضرغامی هم برای پایان پرافتخار اینبرنامه دعوت کنیم".‏
ورزش و مردم در سال 58 در شبکه اول سیما به همتمجید وارث راه اندازی شد و در ‏روز 22 بهمن پس از 30 سال برای همیشه پایانخواهد یافت.‏