لنگر كشتيهاي فجيره بر روي گلوي كاربران اينترنتي ايراني


روز پنج شنبه گذشته براي چندمين بار لنگر كشتي عبوري در فجيره امارات شبكه زير ساخت كشور و حدود 30 ميليون كاربر اينترنتي را دچار شوك جديدي كرد و از سويي شركتها و كاربران اينترنتي منتظر پاسخ مسوولان ذيربط بويژه شركت زير ساخت براي حل اين معضل و جبران ضرر خود هستند.
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات فارس، فيبر نوري كشور در زمان دولت هشتم به بهرهبرداري و در دولت فعلي نيز توسعه يافت. شبكه فيبر نوري ارتباط اينترنتي كشور با 15 كشور همسايه و جهان را از طريق اتصال به شبكه زير ساختهاي ديگر كشورها بويژه امارات و كويت تامين ميكند.
در حال حاضر به گفته سليماني وزير ارتباطات طول فيبر نوري به 60 هزار كيلومتر رسيده و ارتباطات كاربران را در30 استان تامين ميكند.
يكي از مسيرهاي اصلي فيبر نوري كشور از طريق دريا (خليج فارس) و ساحل كشور امارات است اما اين مسير در طول سالهاي گذشته نيز دچار اختلال شديد شده است، چنانكه در طي سالهاي 85و 86 قطعي چند روزه گريبان فيبر را گرفته بود.
منطقه فجيره هراز چندگاهي براي فيبر ايران جهنم ميشود. علت برخي قطعيها نيز گير كردن لنگر كشتيهاي عبوري از فجيره به فيبر نوري ايران بود. روز پنجشنبه گذشته نيز فيبر نوري كشور در فجيره بازقرباني شد كه ذكر چند نكته در اين باره ضروري است:

پرده اول: قطعيهاي مكرر و عدم چاره جويي جدي
نكته اصلي در قطعيهاي مكرر فيبر نوري عدم وجود مسير پشتيبان قوي و به لحظه براي زمانهاي قطعي است.
در حال حاضر و همزمان با قطعي شبكه فيبر تنها از طريق تركيه پهناي باند اينترنت كشور تامين ميشود. سوال اينجاست اگر تركيه در زمان كنوني اظهار عدم توانايي براي عرضه پهناي باند كند و يا اگر پهناي باند ارايه و شبكه زير ساخت كشور توان جذب را نداشت باشد، با ادامه قطعي شبكه چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

پرده دوم: خدمات الكترونيكي شايد وقتي ديگر
بر اساس بخشنامه هاي دولت و طبق برنامه ريزيهاي انجام شده بسياري از خدمات دولتي و دستگاههاي ارايه دهنده خدمات، بايد آنلاين و اينترنتي (غير حضوري) باشد. حال با وضع فعلي قطعي اينترنت و در حالت خوشبينانه سرعت لاكپشتي و زجرآور چند كيلو بيتيچه خدمتي را ميتوان به مشتري ارايه داد، زماني كه پرتال خود دستگاههاي دولتي كه بر روي شبكه وب قرار دارد بالا نميآيد!

پرده سوم: نان شركتهاي اينترنتي فعلا آجر است
در زمان و عصر فعلي ديگر شركتي را نميتوان يافت كه خدمات و محصولات خود را بر روي شبكه اينترنت در معرض ديد و فروش نگذاشته باشد. حال با وضعيت اينترنت كشور و قطعيهاي مكرر و سرعت حداكثر 128 كيلو بيت بر ثانيه چگونه اين شركتها به ادامه فعاليت خود در زمان فعلي و آينده خوشبين باشند.
در ضمن بايد بانكها ، شركتهاي برق ، گاز ، نفت و شركتهاي هواپيمايي را نيز به جمع ضرر كنندگان افزود.در ضمن اين قطعي تبعات منفي اجتماعي و سياسي را نيز در پي دارد.

پرده چهارم: رسانههاي آنلاين خبري قرباني از نوع ديگر
شايد خود رسانهها كه اكنون اخبار قطعي فيبر را پوشش ميدهند از گزند قطعي و عدم پايداري شبكه اينترنت در امان نيستند.
در حال حاضر سايتهاي خبرگزاريهاي كشور به صورت انلاين به انتشار اخبار ميپردازند و با مشكلات فعلي اينترنت خروجي آنها و استفاده كاربران از سايت خبرگزاريها دچار چالش جدي شده است.

پرده پنجم: اينترنت موبايل؛ از رويا تا واقعيت
چند وقتي است كه چشم مشتركان تلفن همراه دولتي و ايرانسل به اينترنت تلفن همراه (GPRS) روشن شده است. دريغ كه اين امر نيز اكنون بيشتر به يك رويا مبدل شده است. زيرا لينكهاي دريافتي اپراتورهاي تلفن همراه براي GPRS از شركت زيرساخت و شبكه فعلي است.

پرده ششم: ضرر و زيان شركتها و كاربران را چه كسي ميپردازد؟
سوال جدي در زمانهاي قطعي فيبر نوري و شبكه اينترنت كشور جبران خسارت و ضرر و زيان شركتهاي ارايه دهنده اينترنت و مشتريان آنها از شبكه وب است. با قطعي فعلي چه سازمان و نهادي بايد پاسخگوي زمان و هزينه از دست رفته شركتها و كاربران باشد.
شايد متضرر اصلي در اين برهه كاربر اينترنت باشد كه سرعت پايين و قطعي را بايد تحمل كند.

پرده آخر؛ شبكه فيبر نوري نيازمند بازنگري جدي است
شبكه فيبر نوري با طول 60 هزار كيلومتري خود نه تنها در مرزهاي خارج از كشور بلكه درون مرزهاي كشور نيز دچار آسيب مي شود.
در حال حاضر و هراز چند گاهي بيلهاي مكانيكي شركتهاي خدماتي به فيبر نوري گير كرده و آن را پاره ميكند.
شايد عدم جاگذاري مناسب فيبر نوري در زمين و دريا (عمق كم جاسازي فيبر) دليل اصلي قطعي و پارگي باشد.اهمال كاري برخي از پيمانكاران در جاگذاري فيبر نوري در مسير و فضاي مناسب از دلايل ديگر قطعي در داخل كشور باشد.
ايا زمان آن نرسيده كه براي در امان ماندن از آسيبهاي جدي قطعي فيبر نوري به فكر بازنگري و بازسازي يا حتي نوسازي شبكه فيبر در كشور و خارج از مرزها باشيم. شايد اين قطعي آخرين قطعي فيبر نوري نباشد.