پس از توقف پرسپوليس مقابل سايپا انتقادات عليهاين تيم وارد فاز تازهتري شد اما سرخپوشان پايتخت در بازي با پاس همدانبه كورس قهرماني بازگشتند.

امير حاجرضايی تصريح كرد: «بعد از تساوي پرسپوليس مقابل سايپا عدهايگفتند آنها ديگر از كورس قهرماني خارج شدهاند. من همانجا تاكيد كردم كهنبايد درباره پرسپوليس شتابزده قضاوت كرد.»
حاجرضايي افزود: «نتايج اخير پرسپوليس نشان داده كه نميتوان بهراحتي اين تيم را از كورس قهرماني خارج كرد.» اين كارشناس فوتبال در خصوصبازي پرسپوليس مقابل پاس همدان گفت: «دو تيم در نيمهاول بازي ضعيفي ازخود نشان دادند و در نيمهدوم هم بازي متوسطي را شاهد بوديم. اما نكتهايكه قصد دارم به آن اشاره كنم ضعف مدافع مركزي پرسپوليس است. رضايي درجايگيري و بازيخواني تبحر دارد اما به دليل دوري از شرايط مسابقه درتوپگيري ضعف دارد. در مقابل علوي نيز چنين شرايطي داشت.»
وي گفت: «اين مشكل تنها به پرسپوليس مربوط نميشود بلكه مشكل اساسي فوتبال ما به حساب ميآيد.»
حاجرضايي در خصوص شانس پرسپوليس براي كسب عنوان قهرماني گفت:«دراينباره هيچ قضاوتي ندارم اما ذوبآهن، استقلال و پرسپوليس رقابتسختي در پيش دارند. پيكان و سپاهان نيز رو به افت هستند.»
منبع:فوتبال ایران