آنچه باید به پزشک خود بگویید
همهما حرف زدن را بلد هستیم و در این مسأله شکی نیست. امّا ارتباط و صحبتکردن مؤثر شرط است! وقتی قرار است به پزشک مراجعه کنیم، شاید در نگاه اولبه نظر برسد صحبت کردن با او تفاوتی با سایرین ندارد. اما برعکس، بایدقادر باشیم در یک فرصت محدود اطلاعات لازم را به پزشک منتقل کنیم.

شاید جالب باشد بدانید چهچیزهایی را باید به پزشک بگویید:

1-کارهایی را که دوست دارید انجام دهید یا عادت به انجام آنها دارید، ولینمیتوانید و از انجام آنها عاجزید: علاوه بر مساله سازش با محیط، برخیمردم یک سطح خاصی از ناتوانی را میپذیرند، مخصوصاً اگر این ناتوانیبتدریج به وجود آمده باشد یا مسائل خصوصی، مثل مسأله جنسی باشد. اگر درمورد مشکلتان با پزشک صحبت نکنید، ممکن است درمانی را که میتواند بیماریشما را تخفیف داده و یا حتی برطرف کند،را از دست بدهید.

2- مواردیرا که میترسید: اکثر مردم در شرایطی که بیماری آن ها جدی تشخیص داده شوددر وضعیت بدی قرار میگیرند. برخی حتی قبل از تشخیص هم از شرایط، اقداماتو محیط پزشکی شدیداً میترسند. پزشک میتواند با بیان جنبه واقعی بیماری،به شما اطمینان خاطر دهد و ترس شما را برطرف کند.

اگر در موردمشکلتان با پزشک صحبت نکنید، ممکن است درمانی را که میتواند بیماری شمارا تخفیف داده یا حتی برطرف کند، از دست بدهید.

3- مکانهایی را کهبه آن جا سفر کردهاید: امروزه با وجود امکانات، سفر به دوردستترین نقاطهم ممکن شده است. بنابراین اگر در سفرهای اخیر علایم «شبه آنفلوآنزا»داشتهاید، لازم است به پزشک اطلاع دهید، چرا که بیماری شما ممکن است،قابل درمان باشد و با مخفی کردن آن فاجعهای رخ دهد.

4- سابقه فامیلی: اگر در خانوادهتان بیماری ژنتیکی خاصی وجود دارد، به پزشک اطلاع دهید.

5-داروهایی را که بدون نسخه پزشک خریداری میشوند و مکملهایی که مصرفمیکنید: بسیاری از بیماران فراموش میکنند تا در مورد داروهایی که بدونتجویز پزشک مصرف میکنند، با پزشک صحبت کنند. این در حالی است که خیلی ازاین داروها میتوانند با سایر داروها تداخل اثر داشته باشند.

6-داروهایی را که سایر پزشکان برای شما تجویز کردهاند و مصرف میکنید: ممکناست در اتاق انتظار فرمی در مورد داروهای مصرفی به شما داده شود تا پُرکنید. ولی از آن جایی که پزشک ممکن است فرصت کافی برای مطالعه آن هانداشته باشد، بهتر است لیستی از این داروها تهیه کنید و یا آن ها را همراهداشته باشید، تا به پزشک اطلاع دهید.

اگر مشکل خاصی در مورد مصرفدارو دارید با پزشک درمیان بگذارید، چون احتمالاً روش درمان راتغییرمیدهد (مثلا اگر نمیتوانید یک نوع قرص را مصرف کنید، شکل داروییدیگری تجویز میکند). شاید هم روش غیردارویی برای حل مشکل شما وجود داشتهباشد.

7- داروهایی را که برای شما تجویز شده، ولی استفادهنکردهاید: بعضی اوقات مردم، به خاطر عوارض جانبی داروها، بیش از چند قرصمصرف نمیکنند! برخی مردم هم اصلاً تمایلی به مصرف دارو ندارند. بنابرایناگر مشکل خاصی در مورد مصرف دارو دارید، با پزشک در میان بگذارید، چوناحتمالاً روش درمان را تغییر میدهد (مثلا اگر نمیتوانید قرص مصرف کنیدشکل دارویی دیگری تجویز میکند) و شاید هم روش غیردارویی برای حل مشکل شماوجود داشته باشد.

8- سیگار: اگر در مورد مصرف سیگار از شما سئوال شود، دروغ نگویید و اگر هم سوال نشد، خودتان مطرح کنید.9-افسردگی و استرس: از بیان این دو موضوع خجالت نکشید و حتماً آن ها را باپزشک درمیان بگذارید، چون هر دو میتوانند منجر به بیماریهای دیگری ازجمله خستگی، بیخوابی و تحریک پذیری گردند و عامل اصلی دور از نظر بماند.پزشک میتواند با تجویز داروهای ضدافسردگی، صحبت کردن و... بیماری شما راتا حد زیادی بهبود بخشد.

10- بیاختیاری: بی اختیاری در دفع ادراریا مدفوع مواردی هستند که مردم باید بدانند چگونه با آن کنار بیایند، چوناین مسأله اکثر اوقات به عنوان مرحلهای از فرایند پیری محسوب میشود.

11-عملکرد غیرطبیعی جنسی: امروزه هر جا که بروید نسخههایی از دارویویاگرا(VIAGRA) و لویترا(LEVITRA) برای اختلالات جنسی مشاهده میکنید. اگرچنین مشکلی دارید، خودسرانه دارو مصرف نکنید و مشکل را با پزشک در میانبگذارید.

البته شما احتمالاً فرصت کافی برای صحبت کردن در مورد همهاین موضوعها راممکن است ، نداشته باشید. بنابراین بهتر است لیستی از آنهابه ترتیب اولویت تهیه کنید تا وقت زیادی برای به خاطر آوردن آنها صرفنشود. ولی یادتان باشد هیچ نکتهای را ناگفته باقی نگذارید.