نکاتی درباره آمپیسیلین و جنتامایسین

1- به طور معمول در بسیاری از موارد به ویژه برای عفونتهای شدید، از تجویز همزمان آمپیسیلین و جنتامایسین استفاده میکنند.

2-در بیماران مبتلا به نارسایی كلیهو بیماریهایگوارشی، بهویژهكولیت ناشی از آنتیبیوتیك، باید آمپیسیلین با احتیاط فراوان تجویزشود.

3- واكنشهای حساسیتیشامل كهیر، تب، درد مفاصل ،آنژیوادم، شوك آنافیلاكتیك در بیمارانی كه دچارحساسیت مفرط میشوند،با مصرف آمپیسیلین گزارش شده است.همچنین، سایر عوارض جانبی ایندارو شامل تهوع، اسهال و بثورات جلدی است.

4- مصرف همزمانآمپیسیلین با داروهای خوراكی جلوگیریكننده از بارداری حاویاستروژن، ممكناست اثر این داروها را كاهش دهد و به بارداریناخواسته منجر شود.

مصرف همزمان پنی سیلینها با متوتركسات به كاهش كلیرانس متوتركسات و در نتیجه، مسمومیت با این دارو منجر میشود.

آمپیسیلین را باید با معده خالی مصرف كرد.

5- در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشك از مصرف هرگونه داروی ضداسهال باید خودداری كرد.

6- در بیماران مبتلا به نقص كلیه، به كاهش مقدار مصرف آمپیسیلین نیازی نیست، مگر اینكه نقص كلیه شدید باشد.

7- در هنگام مصرف آمپی سیلین، از سایر روشهای جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده کرد.

8-در صورتی كه یك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن،آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، باید از مصرف آن نوبت خودداری كرده و مقدار مصرف بعدینیز نباید دو برابر شود.

9- فاصله میان دفعات مصرف جنتامایسین، در بیماران مبتلا به ناراحتی كلیه باید افزایش داده شود.

10-عوارض جانبی جنتامایسین عبارتاست از: آسیب بخش حلزونی گوش، مسمومیتبرگشتپذیر كلیه، بهندرت كاهش منیزیم خون بهویژه در مصرفطولانیمدت.

11- از آنجا كه دفعآمینوگلیكوزیدها به طور عمدهكلیوی است و غلظت این داروها در ادرار زیاد خواهد بود، بیمار باید بهاندازه كافی آبیا مایعات مصرف كند تا غلظت زیاد دارو موجب آسیببه مجاری ادراری نشود.

12- تزریق زیر جلدی جنتامایسین توصیه نمیشود، زیرا دردناك خواهد بود.

13-مقدار مصرف جنتامایسین، به ویژه در بیمارانی كه دچار سوختگیشدهاند یا عملجراحی در پیش دارند و در زنان باردار یا مبتلا بهبیماریهای زنان ممكن است كمتر یا بیشتر از مقدار توصیه شده باشد.

14-از آنجا كه احتمال تشكیل كمپلكس میان جنتامایسین و سایر داروها وجوددارد، مخلوط كردن این دارو با سایر داروها در یك محلول توصیه نمیشود.

دکتر هومن خلیقی

هفته نامه سلامت