قلب سالم در کفشهاي راحت
چينيانقــديم در گذشته به پا اهميت زيادي مي دادند و ازآن به عنوان "قلب دوم"انسان ياد مي کردند. آنها نقاط مشخصـي از کف پا را بــا يــکي از حــواسپنجـگانه مرتبط مي دانستند, مثلاً منطقه بين انگشت سوم الي پنجم را با چشمو يا پاشنه پا را با عصب سياتيک ارتباط مي دادند در پيشينه ادب فارسي نيزاز نقش کفش مناسب و راحت در قالب ضرب المثل هاي معروف بسيار ياد شده استضرب المثلهاي ((تهي پاي رفتن به از کفش تنگ)) يا(( لنگه کفش در بيابانغنيمت است )) همگي نشان دهنده تجارب پيشينيان ما در مورد کفش راحت و مناسببوده است.? در اولين مرحله اين سوال مطرح مي شود که کفش مناسب چيست؟
ميتوان گفت که در انتخاب کفش معمولاً ? عامل تاثير مشخصي دارند: قيمت, جنس ورنگ و مدل. قيمت يک عامل اقتصادي است که به فرد و جامعه مربوط مي شود رنگو مدل هم متاثر از سن, جنسيت و گرايش هاي فردي و اجتماعي مي باشند وجنس وکيفيت کفش هم به اوضاع اقتصــادي و وجدان اجتماعي جامعه باز مي گردد. امابر اساس تحقيقات انجام شده مي توان گفت که مردم در انتخاب کفش, مدل و قيمتآن از فاکتورهاي بسيار مهم مي دانند و متاسفانه راحتي کفش جزء اوليناولويت هاي آنان قرار نمي گيرد.
. شاهد اين مدعا خستگي, داغي و سوزش پاو شيوع انواع ناهنجاريها مثل انگشتان چکشي انگشت شست کج, ناخن فرو رفته,تاولو ميخچه, بونيون, کف پاي صافو کف پاي گود, پاي پهن, کوتاهي آشيلواحساس کمر درد مفاصل مچ, زانو و… در عموم مردم مي باشد که گاهي اوقات کفشنامناسب به عنوان علت اصلي آنها و در ديگر موارد به عنوان تشديد کننده دردعمل مي کند.
مفهوم راحتي کفش از اندازه بودن آن متفاوت است چرا کهراحتي کفش به معناي در نظر گرفتن کارکردهاي واقعي کفش در هنگام انتخاب استو کارکرد اصلي کفش به نقش حمايتي و حفاظتي آن باز مي گردد. انسان بر رويدو پاي خويش راه مي رودو مي پردو مي جهد و مي دود. وقتي به آناليز حرکت پاتوجه مي کنيم, پاي انسان را يک اهرم حرکتي مي يابيم که در مقابل نيروهايواکنشي زمين از خود کنش نشان مي دهد و بدون يک کفش مناسب, به بافتهاي نرمپا- به ويژه در خواهد شد.
يکي ديگر از نقش هاي مهم کفش و نقش شکل دهيو ظرافت بخشي به اعمال پا و کمک به اجــراي الگوي درست حــرکت مي باشد, بهطوريکه بدون کفش, راه رفتن انسان شکل ناخوشايندي به خود مي گيرد. مصداقاين مسئله را به وضوح مي توان در ورزش هاي مختلف ديد چرا که هر ورزشي کفشمخصوص به خود را دارد وپا را از بسيــاري از آسيب هاي خـارجي محافظت ميکند.

? چند توصيه براي انتخاب کفش:
ـ براي خريد کفش سعي کنيد بعد از ظهرها اقدام نماييد چرا که در اين زمان پا اندازه واقعي خود را به دست آورده است.
بهتراست در هنگام خريد کفش, و هر دو لنگه کفش را بپوشيد و اندکي با آن راهبرويد وارد شده يا اينکه خيلي گشاد و آزاد باشد خود داري کنيد.
ـ به انگشتان کوچک خود نگاه کنيد که به صورت برجستگي در رويه کفش هويدا نشده باشند.
توجهکنيدکه پاشنه پا کاملاً در کفش جا بگيردو زيرا پا ابتدا از پاشنه فرود ميآيد و گشادي يا تنگي آن باعث چرخش و زمين خوردن فرد مي شود.پنجه باريک درکفش و عامل اصلي عارضه شست کج و فرو رفتن ناخن در انگشت شست است و دراستفاده دراز مدت باعث ايجاد ضايعات مفصلي و سوزش, پينه بستن رو و لايانگشتان و اثرات نامطلوب بـر عضلات ناحيه کف و ساق پا مي شود. شايان ذکراست که فشار مستمر بر اعصاب و عروق پا موجب خستگي و کم شده استقــامت آن ودر نهايت ايجـاد کمر درد مي شود.
ـ استفاده از کفش هاي پاشنه بلند باعثافزايش گودي کمر و متعاقب آن کمر دردو کوتاه شدن آشيل, ار بين رفتن گوديپا و تسريع در ايجاد کف پاي صاف خواهد شد. حداکثر ارتفاع مجاز پاشنه ?سانتي متر است و همچنين توجه به سطح مقطع کفش از ضرورياتي است که بايستيتمام وسعت پاشنه را بپوشاند.
ـ تخت کفش بايد نه زياد کلفت باشد که باعثسنگيني نو پيچ خوردن پا شود و نه زياد نازک وسفت باشد, بلکه بايستي درقسمت پنجه ها از انعطاف پذيري خوبي برخوردار بوده و در آن عاج مناسبي جهتجلوگيري از سر خوردن حک شده باشد در ضمن بايد از جنسي باشد که در برابرنفوذ گرما، سرما و ورود آب مقاوم بوده و داراي وزن کمي باشد.
رويهبيروني کفش بايد به گونه اي باشد که تهويه و گردش هوا را به خوبي انجامداده و زبانه آن طوري باشد که بتواند به خوبي از فشار بندها و دکمه ها وسوراخ هاي فلزي بر روي پا جلوگيري کند.

? روش هاي نگه داري از کفش
در فواصل منظم از واکس استفاده کنيد زيرا واکس را نرم و عمر آن را زياد مي کند.
درصورت شستن بهتر است آنرا در هواي معمولي خشک کنيد چرا که خشک کردن باحرارت به يکباره باعث ترکيدن َآن خواهد شد. در ضمن داخل آن را با روزنامهمچاله کاملاّ پر کنيد تا از شکل نيفتد.
اگر کفشتان شوره زد، ابتدا آن را با مخلوط آب و سرکه بشوييد و سپس گليسيرين بر روي آن بماليد.
براي جلوگيري از بو گرفتن کفش، علاوه بر شسنشوي مرتب پا و جوراب، داخل کفش خود پودر ساچ بپاشيد.


منبع: مبين