همه چیز در مورد Disk Defragmenter

بی شکتاکنون به برنامه Disk Defragmenter که در ابزارهای سیستمی ویندوزخودنمایی می کند، برخورد کرده اید. اما این که این برنامه به چه کاری میآید و چگونه می توان از آن استفاده کرد برای شما سئوال بوده است. در اینمقاله سعی داریم عملکرد و چگونگی استفاده از این ابزار را بررسی کنیم.

هدفاین ابزار سازماندهی فضای اشغال شده از هارد دیسک است که توسط ویندوزایجاد می شود. به طوری که هر فایل در بخش های مربوط به هم بر روی دیسکنوشته می شود. نکته قابل توجه اینجاست که ویندوز فایل ها را به طور دستهبه دسته بر روی ساختمان آزاد دیسک می نویسد. در این میان ویندوز سعی میکند فضا های مجاور آزاد بزرگ را بر روی دیسک بیابد. یک فایل بزرگ می تواندبه راحتی به بیش از ناحیه های آزاد موجود برروی دیسک تقسیم شود و اینزمانی رخ می دهد که حجم ناحیه های آزاد کمتر از حجم فایل است. در اکثرموارد، هر بخش از یک فایل در مکان های مختلفی از دیسک قرار می گیرد.

برایمثال فرض می کنیم شما یک فایل بزرگ دارید و بر روی دیسک شما بر روی سهناحیه آزاد تقسیم شده است. بخش اول فایل می تواند در ابتدای هارد دیسک،بخش دوم در انتها و بخش سوم در میان آن واقع شود. هر زمان که شما این فایلرا باز می کنید اطلاعات باید از سه قسمت ابتدایی،انتهایی و میانی دیسکفراخوانی شود و این موجب می شود زمان بیشتری برای باز کردن فایل تلف شودیا به عبارتی فایل دیرتر اجرا شود. بنابراین برای بازیابی سرعت گشودن فایلگه گاهی نیاز دارید که فایل های موجود بر روی دیسک را مرتب کنید. این عملتنها برای فایل های اطلاعاتی صادق نیست بلکه برای همه فایل های موجودبرروی دیسک امکان پذیر است.

هدف اصلی ابزار Disk Defragmenterقرار دادن هر فایل در فضاهای مرتب و کنار هم بر روی دیسک است. به گونه اییکه هنگام پردازش فایل، از یک مسیر بر روی دیسک قابل خواندن باشد. اینابزار برای تشخیص وسعت پراکندگی فایل ها حجم دیسک را آنالیز می کند. البتهباید این نکته را در نظر گرفت که نوع آنالیز برحسب نوع پارتیشن دیسکFAT/FAT32 و NTFS متفاوت خواهد بود که شرح آن در این حوصله نمی گنجد.

بعداز آنالیز کردن نوبت به مرحله ایی می رسد که آن را چیدمان فایل می نامیم.در این بخش هر فایل با توجه به اندازه اش و ناحیه ای که برای آن اختصاصداده شده، بر روی دیسک سازماندهی می شود. اساس کار بر این است که فایل هایمشابه از لحاظ اندازه، به هم نزدیک تر باشند.

شاید بعد از اتمامکار، شما از اینکه فضای آزاد دیسک بیشتر نشده است، تعجب کنید. این طبیعیاست زیرا همانطور که گفته شد این برنامه دیسک را مجدد سازماندهی می کند نهاینکه فایل ها را فشرده کند تا فضای آزاد دیسک بیشتر شود. در واقع مرتبسازی دیسک، کارایی سیستم شما را بهبود می بخشد. زیرا سرعت پردازش فایل هابیشتر می شود.

Disk Defragmenter همیشه تمام فایل ها را مرتب نمیکند و چنانچه عملیات مرتب سازی با سرعت تمام شد یا پیغامی مبنی بر لازمنبودن مرتب سازی توسط برنامه صادر شد، جای هیچگونه تعجبی نیست. چون ممکناست فایل های شما نسبت به ظرفیت دیسک سایز کمی داشته باشند. البته قبل ازشروع توضیحات مربوط به کارکردن با برنامه، لازم است برخی از محدودیت هایاین ابزار را خاطر نشان کنیم:

تنهای زمانی این برنامه اجرا می شودکه مجوزهای لازم توسط Administrator داده شده باشد، نمی تواند آن را برایدیسک هایی که حالت شبکه دارند به کار برد. تنها برای دیسک های local یامحلی قابل اجراست، در یک زمان خاص عملیات مذکور تنها بر روی یک دیسک قابلاجراست، زمانی کامل اجرا خواهد شد که حداقل 30% دیسک خالی باشد، تنها ازطریق کنسول ویندوز قابل اجراست. البته نسخه دیگری تحت نام defrag برایمحیط های دستوری ارائه شده است و خیلی از محدودیت های دیگر. لازم به ذکراست که Disk Defragmenter برای پلتفرم ویندوز NT تحت نظر مایکروسافت توسطExecutive Software ارائه شده است.

Using Disk Defragmenter
Start | All Programs | Accessories | System Tools

پساز اجرای برنامه در بالای آن لیستی از پارتیشن های موجود در سیستم نمایشداده می شود، پارتیشن مورد نظر را انتخاب و بر روی کلید Analyze کلیککنید. پس از اتمام آنالیز (خیلی وقت گیر نیست) با پنجره ای مواجه خواهیدشد.

اگر دقت کنید در این بخش با مشاهده پیغام مشخص می شود که آیانیازی به مرتب سازی وجود دارد یا خیر. چنانچه شما با پیغامی مواجه شدید کهنیازی به مرتب سازی نیست، می توانید با کلیک بر روی Close از محیط خارجشوید. در غیر اینصورت با کلیک بر روی Defragment عملیات مرتب سازی آغاز میشود گزینه View Report هم شامل اطلاعاتی در مورد پارتیشن مربوطه است که ازعملیات آنالیز دیسک حاصل شده است.

در پایین برنامه، نوار وضعیت،پیشرفت کار را بر حسب درصد بیان می کند. کمی بالاتر از آن ، ناحیه ای ازرنگ های متداخل را می بینید که هر ازگاهی تغییر می کند. این ناحیه بیانگروضعیت فایل ها بر روی دیسک شماست. رنگ قرمز: فایل های مرتب شده، رنگ آبی:فایل های مجاور و به هم پیوسته، رنگ سبز: فایل هایی که قابلیت جابجاییندارند و رنگ سفید: فضای خالی دیسک.

پس از اتمام عملیات با منویدیگری مواجه خواهید شد که شامل دو گزینه View Report و Close است. ViewReport گزارشی است از عملیتات مرتب سازی دیسک. امیدوارم این مقاله موردتوجه شما دوستان قرار گرفته باشد.