5 نکته برای یک برنامه نویس تازه کار
برایاشخاصی که بیشتر وقتشان را بر روی Photoshop یا کار با زبان های نسبتاساده ای نظیر HTML و CSS صرف می کنند، حرکت به سوی زبان های برنامه نویسیپیشرفته تر (و جالب تر) مشکل خواهد بود. این گذر قابل توجه است و به یکبازبینی نیازدارد. من خودم یک برنامه نویس تازه کار بودم و نکات زیر را همدر فراگیری مفاهیم برنامه نویسی کلی و هم در زبان های منحصر بفرد بسیارمفید دیده ام:

1- پیاده کردن مفاهیم اصلی و بنیادی: تشخیص این کهپشت سر تقریبا همه زبان های برنامه نویسی یک منطق یکسان قرار گرفته خیلیمهمه. بنابراین فراگرفتن مباحث متغیرها، حلقه ها و توابع ، مقدم تر خواهندبود. همان طور که Kyle Neath توضیح داده است، یادگیری زبان های گوناگونمشابه یادگیری ترجمه یک لهجه جدید است. مثل ترجه یک لهجه جدید، فقط یکبارنیاز خواهیم داشت که اصول زبان های برنامه نویسی را بدانیم. بهترین راهبرای آموختن این مهارت های اصولی اینست که قبل از اینکه به قواعد دستوریبرسید بر روی مفاهیم بنیادی موجود در آموزش های برنامه نویسی تمرکز کنید.

2-یک کتاب خوب بخرید: یافتن یک کتاب خوب که بتواند شما را از میان یکسریمراحل تدریجی و گام به گام جلو ببرد، اهمیت زیادی دارد. سعی کنید با یککتاب “برای مبتدی یا تازه کار” شروع کنید چرا که این ها معمولا فرض را براین می گیرند که شما دست کم، اندکی با محتوایی که در پیش رو دارید آشناهستید. همچنین دقت کنید یک جفت از این جلدهای مقدمه ای مشتمل بر بخش هایمهم کتاب را که نویسندگان این نوع از کتاب ها اغلب به اجبار برای کاهش حجمکتاب آماده می کنند، انتخاب کنید. چرا که ممکن است به عناوین مهمی در یککتاب برخورد کنید که به طور کامل و دست نخورده به جلد دیگر رفته است.بعلاوه اینکه دوباره خوانی این مفاهیم اصلی همیشه مفید است.

3-با تمرین کردن یاد بگیرید: این شاید مهمترین نکته باشد چرا که تمرین کردندر عمل، درک واقعی مفاهیم و قواعد را تضمین می کند. در حالی که در غیراینصورت فقط می توان تشخصی داد که چه اتفاق افتاده است. در حقیقت بیننوشتن کدها و گفتن به خودتان که این آن چیزی است که من می خواستم انجامدهم تفاوت زیادی وجود دارد. در قسمت انتهایی بیشتر کتاب ها بخش تمرینات بیدلیل نیامده است. مواجه شدن با یک مشکل یا مسئله به شما کمک می کند تاچگونگی رویکرد آتی برنامه ها را تجربه کنید.

4- استفاده از شیوههای قدیمی و منسوخ: زمانیکه شما در ابتدای فراگرفتن زبان برنامه نویسیهستید، غرق در تفکر شدن با قواعد نسبتا کم و ساده، آسان است. چرا کهمشکلات مفهومی، یادآوری آنچه راکه در رسیدن به آن تلاش کرده اید دشوار میکند. با طرح ریزی کلی توابع و طرح نهایی برنامه ها بر روی کاغذ (یاتجهیزات مشابه الکترونیکی)، به سرعت می توانید بخاطر بیاورید که برایرسیدن به چه مقصودی تلاش کرده اید.

5- مشارکت در انجمن ها: بخشبزرگی از فراگیری یک زبان برنامه نویسی جدید، ملحق شدن به انجمن های فعالاست. چرا که یک انجمن به منزله یک همکار است. Forum ها (اجتماعاتاینترنتی) و mailing list ها (لیست کاربرانی که ایمیلی را با یک موضوعمشخص ازیک منبع دریافت می کنند) شما را با افراد ماهر آشنا می کنند، ازاینرو می توانید آنچه نیاز دارید مطرح کنید. کتاب ها برای آماده کردن شمامناسب هستند اما خیلی اوقات با مشکلاتی به ظاهر برطرف نشدنی برخورد خواهیدکرد. گاه گاهی شبیه این موارد تمرینات عملی یک برنامه نویس باتجربه ضروریاست، نه فقط برای اینکه مشکلتان حل شود بلکه برای اینکه بدانید چگونهمشکلتان حل شد.