مجله «گرین دیلی» در مقاله ای با ارائه گزینه هاییبه بررسی ۵ فرضیه ای پرداخته است که هر یک از آنها می توانند علت پایاندنیا باشند.
● ماشینها و هوش مصنوعی
این مقاله با بررسی فرضیه ایآغاز می شود که براساس آن ماشینها و هوش مصنوعی که امروزه دانشمنداننوروساینس با علاقه آن را دنبال می کنند، بر انسان برتری جویند و انسان ودنیا را به نابودی بکشانند.
دماسنج «گرین دیلی» در مورد احتمال وقوعاین رویداد درجه یک به ۱۰ را نشان می دهد. در حقیقت احتمال بسیار کمی برایغلبه روباتها بر انسان در اثر فعل و انفعال بیشتر میان انسان و ماشین وجوددارد.
● سقوط یک شهاب سنگ غول پیکر
دومین فرضیه نشان می دهد کهزمین در اثر سقوط یک شهاب سنگ غول پیکر، دچار یک حادثه بزرگ می شود و بهاین ترتیب همانگونه که دایناسورها با برخورد شهاب سنگ به زمین منقرض شدند،انسان نیز نابود می شود و دنیا پایان می یابد. دماسنج "گرین دیلی"، احتمالوقوع این پدیده را ۴ به ۱۰ نشان می دهد.
● بیماری فراگیر
سومینفرضیه پیشنهادی این سایت، احتمال خطر همه گیری یک بیماری کشنده را مطرح میکند که می تواند آنفولانزای پرندگان و یا ویروس جدیدی باشد که ممکن است ازفردا به سرعت گسترش یابد و میلیونها نفر را در کوتاهترین زمان نابود کند.دماسنج رقم وقوع این پدیده را ۵ به ۱۰ نشان می دهد.
● تقاضای فراتر از عرضه نفت
فرضیهچهارم پیشنهاد می کند که وجود انسان می تواند به سبب پدیده «قله نفت»(Peak Oil) نابود شود. براساس این فرضیه تقاضای نفت سوختی از عرضه آنفراتر می رود. احتمال وقوع این پدیده ۶ به ۱۰ است.
● تغییرات آب و هوا
پنجمینفرضیه که از بالاترین رقم احتمال وقوع برخوردار است، برپایه تغییرات آب وهوایی استوار شده است. به طوری که دماسنج گرین دیلی در این مورد رقم ۸ به۱۰ را نشان می دهد. براساس این فرضیه، گرم شدن بیش از حد زمین در آینده اینه چندان دور می تواند خطرات بسیار جدی را به وجود آورد و انسان و تمامجانداران زمین را به ورطه نابودی بکشاند.