انجمن حفاظت از محيط زيست چين اعلام كردند:نورافكنها و لامپهاي نئوني كه براي روشنايي معابر، مغازهها وساختمانها در چين مورد استفاده قرار ميگيرند، سبب آلودگي محيط زيستميشوند و به افزايش گرماي زمين كمك ميكنند.

مقامات محيط زيستچين طي يك بررسي اعلام كردند هنگ كنگ كه بندر تجاري چين بوده و مرواريدشرق لقب گرفته، به علت استفاده مغازهداران و صاحبان آسمان خراشها ازلامپهاي نئون يكي از اصلي ترين عوامل در توليد آلودگي نوري در جهان بشمارميرود.

بسياري از آسمان خراشها و ساختمانهاي هنگ كنگ برايآنكه جلب توجه كنند از لامپهاي زياد استفاده ميكنند اما استفاده از اينلامپها سبب افزايش گرماي زمين و بروز آلودگي نوري ميشود.

هانچو، دبير كل محيط زيست در انجمن دوستداران زمين گفت: اين وضعيت هرلحظه بدو بدتر ميشود. هنگ كنگ شهري ساحلي است و مغازهداران از وسيلهاي برايجلب توجه مشتريان استفاده ميكنند. انجمن دوستداران زمين در سال 2007ميلادي انباشت آلودگي نوري را در اين شهر بيش از 40 درصد اعلام كرد. ازاين رو ما از دولت چين خواستيم تا تمامي صاحبان آسمان خراشها، ساختمانهاو افرادي را كه از اين لامپها استفاده ميكنند جريمه كند.