حدودا 400 سال پیش ، اخترشناس معروف دانمارکی ، تیکو براهه ، نور عجیبی درآسمان دید که نظریه اش در این باره ، برداشت سنتی اون زمان در مورد آسمانها و افلاک رو به چالش کشید .. و اخیرا دانشمندان موفق شدن ، بعد از اینهمه قرن بفهمن که اون نور دقیقا چی دیده ...


این داستان درسال 1572 شروع شد : براهه متوجه شد که اون ستاره بسیار درخشانی که در صورتفلکی ذات الکرسی می بینه ، روشن تر و روشن تر میشه ، تا نهایتا بهدرخشندگی زهره رسید و تا دو هفته حتی در روشنی روز هم قابل مشاهده بود !!... و بعد از 16 ماه ناپدید شد ! ...


براهه که قبل از دوراناختراع تلسکوپ می زیست ، با دقت روی وضعیت اون ستاره کار می کرد ؛ و دیدکه جای این نور درخشان ، نسبت به ستاره های دیگه عوض نمیشه ... یعنی کهبسیار دورتر از ماه قرار داشت .


این یه شوک واسه دنیای اونموقع بود که آسمانها و افلاک رو ثابت و بی تغییر می دونستند و ضمنا باعثشد که براهه از اون به بعد ، خودش رو وقف مطالعه ستارگان کنه و پایه هایاخترشناسی مدرن رو بنا کنه ...


البته از مدتها پیش این حدسزده میشده که یه ابرنواختر دیده .. اما دقیقا چه نوع ابرنواختری ؟ ... یکمطالعه جدید روی غبار بجای مونده در اعماق فضا (که معتقدن بقایای همینواقعه اس) ثابت کرده که ابرنواختر مذکور ، حاصل از انفجار یه کوتوله سفیدبوده که یه همراه هم داشته ... (عکس زیر)