محققان انگليسي اعلام كردند: رشد ريه در جنين توسط يك مولكول جديدتهران- خبرگزاري ايسكانيوز: محققان انگليسي موفق به كشف مولكولي جديد شده اند كه به كمك آن مي توان باعث رشد ريه در جنين شد.

بهگزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران"ايسكانيوز" به نقل ازبي بي سي؛ بر اساس پژوهشي كه محققان انگليسي بر روي موشها انجام دادنديافتند مولكولي به نام گيرنده كلسيم نقش مهمي را در گسترش ريه در جنينايفا مي كند.
محققان دانشگاه "كارديف" اعلام كردند: داروهايي كه اينگيرنده را مورد هدف قرار مي دهند قابل دسترس هستند و مي توان آنها را تهيهكرد. همچنين نتايج اين مطالعه كه با انجام آن مي توان نتايج بهتر را درنوزادان نارس مشاهده كرد در مجله "فيزيولوژي" منتشر شد.
بر اساس اينگزارش مراحل نهايي گسترش ريه در اواخر بارداري روي مي دهد بنابرايننوزادان نارس براي كسب اكسيژن بيشتر تلاش مي كنند و مي توانند دچار بيماريهاي ريوي مزمن شوند.
مطالعات اخير نشان داد كه گيرنده كلسيم منجر بهتغيير روند رشد ريه در جنين مي شود. در اين مطالعه محققان قادر به دستكاريكردن روند رشد ريه با توقف در عملكرد گيرنده بودند.