دانشمندان گامي ديگر به خلق نزديك شدند

دانشمندان اعلام كردند: با شناسايي يك روش جديد، گامي ديگر در جهت پيش رفتند.

به گزارش ايسنا، اين دانشمندان به شيوهاي موثرتر در زمينه ساخت يك ژنوم (نقشه ژنتيكي) مصنوعي دست يافتهاند.

ساخت اين ژنوم درآينده به دانشمندان امكان خواهد داد كه بتوانند خلق كنند.

اين روش هماكنون براي كمك به توليد نسل جديد بيوسوختها و مواد بيو شيميايي در آزمايشگاههاي كرايگ ونتر مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماه، 30 درصد نورانيتر شده است

سازمان ناسا اعلام كرد: سياره ماه در روزهاي اخير در نزديكترين فاصله از زمين به سر برده و 30 درصد به نور آن افزوده شده است.

بهگزارش مهر، به دليل اينكه ماه برروي مدار بيضي شكلي در گردش است در برخيمواقع فاصله آن نسبت به زمين افزايش و در برخي مواقع كاهش مييابد به هميندليل گاهي اوقات ماه در فاصلهاي نزديك و گاه در فاصلهاي دور مشاهدهخواهد شد.

به گفته اخترشناسان، با اين وجود پديدهاي كه در آن ماهدر عين نزديكي به زمين حالت كامل را نيز داشته باشد پديدهاي بسيار نادراست كه از سال 1993 تاكنون رخ نداده است.

ساخت يخچالي كه فقط در مجاورت حرارت كار ميكند!

محققان، يخچال جديدي ساختهاند كه با قرار گرفتن در مجاورت حرارت كار ميكند.

بهگزارش مهر، اين يخچال در ابعاد يك فلاكس معمولي بوده وفقط در صورتي كهحرارت ببيند عمل سرمايش و خنك سازي مواد موجود در درون خود را انجامميدهد.اين يخچال براساس اصول ترموديناميك عمل كرده و ماده سردكنندهاي رادر خود دارد كه در صورت قرار گرفتن در مجاورت حرارت عمل ميكند.