مغز همزمان با مصرف مواد چرب ميزان چربي دريافتي را اندازه گيري مي کند

--------------------------------
بررسيهايپژوهشگران نشان مي دهد به محض شروع فرايند خوردن ، مغز انسان با استفادهاز فرايندي منحصر به فرد ، بررسي محتواي چربي انچه خورده مي شود را اغازمي کند .
در مطالعات صورت گرفته بر روي موشهاي ازمايشگاهي ثابت شدهاست ميزان نوعي پپتيد توليدي در روده ، پس از خوردن مواد غذايي چرب افزايشمي يابد . به عبارت ديگر با خوردن چربي ، سطح نوعي ماده موسوم به ان اي پيايي در جريان خون بالا مي رود و و با ورود مستقيم اين ماده به مغز انسانميزان تراکم ان در مغز افزايش مي بايد و مغز با سنجش اين ماده ميزان غذايچرب مصرفي و مصرف انرژي را کنترل مي کند .
پژوهشگران دانشگاه ييل اعلام کردند اين ماده در واکنش به ميزان چربي هضم شده در روده کوچک ترشح مي شود و وارد جريان خون مي گردد .