كمك به رشد استخوان ها با استفاده از نانو ذرات

محققان هلندي با استفاده از نانو ذرات توانستند به رشد استخوان ها كمك كنند.
دانشمندانهلندي در مطالعات اوليه نشان دادند كه مي توان با اسپري كردن نانو ذراتتخته اي شكل به مواد متخلخل مورد استفاده در قالب سازي استخوان، استخوانهاي چگال تري ساخت، همچنين آنها موفق به ساخت بافتي شده اند كه پس ازكاشتن، خطر رد پيوند ندارد.
اين محققان براي رشد استخوانهاي جديد، سلولهاي استخواني را در موادي متخلخل و زيست تجزيه پذير به نام «اسكافولد»قرار دادند كه به عنوان قالب استخواني استفاده مي شد، اين كار سلول هايداراي خصوصيات فيزيكي و شيميايي مناسب را وادار به ساخت استخوان جديدي ميكند. «اسكافولد» پس از تجزيه ، جاي خود را به استخوان جديدي مي دهد.
بهگفته آنتونيوس مايكوس، رئيس اين گروه يك «اسكافولد» بايد متخلخل، غيرسمي وزيست تجزيه پذير باشد و در عين حال توانايي تحمل استخواني را داشته باشدكه به جايش قرار مي گيرد. تحقيقات گذشته نشان داده كه نانو لوله هاي كربنياين مقاومت را به پليمرهاي اسكافولد مي دهند؛ اما اين نخستين مطالعه اياست كه عملكرد اين مواد را در يك مدل حيواني بررسي مي كند. در اين مطالعهمحققان دو نوع «اسكافولد» را در خرگوش كاشتند: نوع اول از پلاستيكي زيستتجزيه پذير به نام پلي پروپيلن فرمات (PPF) ساخته شد كه با توجه بهمطالعات قبلي انتخاب شده بود؛ نوع دوم هم از 99.5 درصد PPF و 0.5 درصدنانو لوله هاي كربني تك ديواره ساخته شد. قطر اين نانو لوله ها 80 هزاربرابر نازك تر از تار مو، و طول آن ها معمولاً هزار برابر قطر آن هاست امادر اينجا از لوله هاي كوتاه تري استفاده شد زيرا در مطالعات قبلي سازگاريبهتري با سلولها داشتند.
نيمي از نمونه ها چهار هفته، و نيم ديگر 12هفته بعد از كاشتن آزمايش شدند. در حالي كه بعد از چهار هفته تفاوت چندانيمشاهد نشده بود، بعد از 12 هفته نسبت رشد دروني استخوان ها با نانو لولههاي كامپوزيتي، سه برابر رشد با PPF بود و بعد از 12 هفته حدود دو سوماسكافولدهاي كامپوزيتي بافت استخواني بودند، اين در حالي بود كه تنها يكپنجم PPF را بافت استخواني تشكيل مي داد.