جنگلهاي خورشيدي در دانشگاه كاليفرنيادانشگاهكاليفرنيا اجراي برنامه اي غير عادي مبني بر احداث جنگلهاي خورشيدي در دوواحد از گاراژهاي پاركينگ اين دانشگاه را آغاز كرده است.
به گزارشخبرگزاري مهر، درختان خورشيدي در حال نصب كه به عنوان سقف اين مكانها نيزبه شمار مي روند، شامل اسكلت بندي فولادي اند كه صفحات خورشيدي براي توليدانرژي خورشيدي بر روي آنها قرار مي گيرند.
جدا از توليد انرژي پاك، ايندرختها باعث سايه افكني بر محيط پاركينگ شده و مي توانند منبع انرژيمناسبي براي اتومبيلهاي الكترونيكي در آينده به حساب بيايند.
طراحي اينجنگل و درختهاي خورشيدي آن براساس درختان واقعي با شاخه هاي متعدد و بدنهاي طراحي شده است كه بتواند صفحات خورشيدي را حفظ كرده و به لكه هاي نور وآب باران اجازه عبور بدهد.
هر يك از اين درختها سالانه بيش از 17 هزارساعت انرژي پاك خورشيدي توليد مي كنند و به اين ترتيب از انتشار 13، 2 تنمتريك از كربن جلوگيري خواهند كرد.
اندازه اين جنگلها متناسب با نيازمحوطه قابل تغيير است و براي حركت راحت اتومبيلها از ميان درختان ،بهاندازه كافي فضاي خالي وجود دارد .
براساس گزارش گيزمگ، تجهيزاتي نيز براي روشنايي در اين مناطق تعبيه شده است كه در شب هنگام فعال شده و محوطه پاركينگ را روشن مي كند.
به گفته روبرت نوول سازنده اين طرح هدف از اجراي اين برنامه افزودن به زيبايي محوطه و افزايش اهميت توليد انرژي خورشيدي است.


_________________