تشخیص سن و سال با رایانهرایانه ها می توانند سن انسان را تشخیص دهند.

متخصصانآمریکایی برنامه رایانه ای ایجاد کرده اند که می تواند سن انسان از رویچهره وی تشخیص دهد و در نتیجه دسترسی کودکان و نوجوانان را به سیگار ومشروبات الکلی و پایگاه های اینترنتی مخصوص بزرگسالان محدود کند.
براساساین گزارش تشخیص دقیق سن کار دشواری است چون روند پیری به عوامل مختلفی ازقبیل خصوصیات ژنتیکی، وضع سلامتی و شرایط زندگی بستگی دارد. با این وجودچهره انسان معمولا گویای سن واقعی وی است و به گفته دانشمندان اطلاعاتزیادی درمورد اشخاص در چهره آنها وجود دارد.
محققان دانشگاه ایلینویزبا اشاره به این که همه این مشخصات در زمان تنظیم برنامه رایانه ای مورداستفاده قرار گرفته تاکید کردند: با کمک آن می توان سن افراد بین یک تا ۹۳سال را تشخیص داد و دقت آن از ۸۰ درصد بیشتر است.
این گزارش میافزاید برنامه جدید می تواند در زمان خرید نوشابه های الکلی و سیگار ازدستگاه های خودکارو یا استفاده از پایگاه های اینترنتی مورد استفاده قرارگیرد.
علاوه بر این برنامه جدید در تبلیغات بازرگانی هم تاثیر مهمیدارد و به عنوان مثال در زمان مراجعه کاربران مرد به رایانه آگهی هایبازرگانی مربوط به اتومبیل و در زمان مراجعه کاربران زن آگهی های مربوط بهلباس و لوازم آرایش را برای آنها نمایش دهد.