محققان به كشف راز استن هنج نزديك شدندمحققان از خواص درماني استنهنج كه حاصل ارتباط امواج منتشر شده ازسنگهاي چندصد تني است ، سخن گفته و معتقدندسبب درمان جراحات شديد ميشده.

پس از بيش از چهار دهه تحقيق علمي ، محققان انگليسي اميدوارند كه در روزهاي آينده پرده از راز استنهنج بردارند.
تعدادياز محققان جهان كه از سالها پيش مشغول بررسي بناي تاريخي استنهنج هستند،اعلام كردند كه به شواهد زيادي درباره كاربري اين بنا دست يافتهاند كهبه كشف راز اين بناي تاريخي پس از سالها تحقيق و بررسي ميتواند بينجامد.
باستانشناسان در ماه هاي اخير موفق به كشف معدن سنگي در منطقهايتحت عنوان تپه هاي پرسيلي (Preseli) در 250 كيلومتري استنهنج شدهاند كهبهطور حتم خاستگاه سنگهاي اين بناست و اين امر فرضيهي كاربري درمانياستنهنج را به حقيقت نزديك ميكند.
تعدادي از محققان دانشگاهي درانگليس كه از سال 1964 ميلادي درپي كشف راز اين بنا هستند، از خواص درمانياستنهنج كه حاصل ارتباط امواج منتشر شده از سنگهاي چندصد تني است ، سخنگفته و بر اين باورند كه حاصل اين امواج سبب درمان بيماران يا افرادي باجراحتهاي شديد ميشده است.
طبق يافتههاي باستانشناسان سنگ بناياحداث استنهنج حدود 7هزار سال پيش گذاشته شده ولي بخش عمده پروژه ساختآن بين قرنهاي 24 تا 22 پيش از ميلاد با انتقال سنگهاي 155 تني از منطقهولز در جنوب شرقي انگليس انجام شده است.
فرضيهي ديگري نيز وجود داردكه كاربري اصلي اين بنا را بيانكننده روزهاي هفته، ماهها و فصول وبهطور خلاصه آن را يك تقويم ميداند.
اينطور بهنظر ميرسد كهمدارك محققان طرفدار فرضيه كاربري درماني اين بنا، بسيار قويتر وعلميتر از طرفداران ديگر فرضيهها باشد البته اين بنا در سالهاي تسلطتمدن رم باستان بر انگليس فعلي نيز مورد توجه مردم آن دوران بوده كه حاصلآن، كشف ظرفهاي سفالي و تبرهاي سنگي در محوطههاي تاريخي اطراف بناست.