ویتنام بنزین مخلوط با الکل تولید میکند
شرکت نفتویتنام میگوید تولید یک سوخت داخلی متشکل از مخلوط بنزین و الکل را باهدف "تضمین امنیت انرژی ملی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خارجی" را اغازکرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه صنعتی میگوید سوختGasohol E5 که حاوی پنج درصد اتانول و 95 درصد بنزین است، در یک کارخانهزیست-شیمیایی 80 میلیون دلاری در شمال ایالت فو تو با استفاده از الکلاتانول واراداتی از برزیل و الکل ساخته شده در از نیشکر و مانیوک کاشتداخلی تولید میشود.

شرکت نفت ویتنام قصد دارد پس فروش مقدماتیاین سوخت در هانوی پایتخت ویتنام، این فراورده جدید را در سایر شهرهایبزرگ این کشور هم به فروش رساند.

شرکت دولتی نفت ویتنام که قصددارد یک کارخانه دیگر با ظرفیت 100000 متر مکعب در ایالت مرکزی بین دین همبسازد، گفت که Gasohol E5 همچنین به حفاظت محیط زیست جهانی هم کمک خواهدکرد.

ویتنام هر سال بین 12 تا 14 میلیون تن انواع مختلف سوخت رابرای جمعیت 86 میلیون نفریاش وارد میکند و پیشبینی میشود که اینمقدار سالی 10 تا 15 درصد افزایش یابد.