کوچکترین کتاب جهان با حروف 40 نانومتری منتشر شد


کوچکترین کتاب جهان که با حروف 40 نانومتری است با شماره انتشار بینالمللی (ISBN-978-1- 894897-17-4) ثبت شد.


بهگزارش روز یکشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"،نویسنده اینکتاب، مالکوم داگلاس چاپلین بوده و داستانی درباره موفقیت تد کوچک از شهرشلغم و پیروزی او در مسابقه سالیانه این شهر است. این کتاب در حال حاضرکوچکترین کتاب منتشر شده است.
بر اساس این گزارش،این کتاب با کمک دکترلی یانگ و دکتر کارن کاواناگ از دانشگاه سیمون فریزر و با استفاده از یکاشعه یونی متمرکز گالیوم تولید شده است و حداقل قطر تابش گالیومی 7نانومتر بوده و به نحوی برنامهریزی شد تا فضای اطراف هر حرف از کتاب راحک کند.
کتاب فوق که با حروف بزرگ و با تفکیکپذیری 40 نانومترحروفچینی شده ، از 30 میکروصفحه تشکیل شده است که هر یک از این صفحات روییک تکبلور سیلیکونی حک شدهاند.
مجموعه صفحات در محدودهای به اندازه 97*69 میکرومتر جای گرفته و اندازه هر صفحه 15 در11 میکرومتر است.
این کتاب از رکوردهای قبلی گینس نیز کوچکتر است که چاپ اولیه آن کوچکتر از 07/0 در10/0 میلیمتر است.
براساس این گزارش و به نقل از نانو، این یک کار بسیار بدیع از هنر معاصربوده و 100 کپی از آن به صورت امضا شده از طرف رابرت چاپلین در مرکزنانوتصویربرداری دانشگاه سیمون فریزر موجود است