بزرگترين آزمايش تاريخ علم آغاز شد
از ساعتيپيش،بزرگترين آزمايش علمي تاريخ بشر در مرز فرانسه و سوييس آغاز شد.ساعت12 ظهر به وقت ايران، اتاق كنترل شتاب دهنده حلقوي سرن به نام LHC كهميزبان مديران سالهاي دور و نزديك اين مجموعه، دانشمندان و خبرنگاران بود،با توضيحات كوتاه مدير فعلي سرن،كار خود را آغاز كرد.
به گزارشجام جم آنلاين وي در سخنان كوتاه خود اين روز را روز بزرگي براي سرن وشتاب دهنده LHC خواند. شتاب دهنده اي كه با مشاركت بيش از 50 كشور جهان –از جمله ايران – و فعاليت شبانه روزي چند هزار دانشمند در مدت 10 سالساخته شده است. اين شتاب دهنده به شكل دايره اي غول ژيكر در زير زمين وزير خاك كشورهاي فرانسه و سوييس مي گذرد و دايره اي به محيط 27 كيلومتر راشكل مي دهد.

پس از صحبتهاي ابتدايي ،اولين باريكه پروتون وارد اينشتاب دهنده شد و مراحل اول تنظيم مسير را سپري كرد.در اين آزمايش كه از آنبه آزمايش مهبانگ نام مي برند، قرار است دو پروتون با سرعت قريب به سرعتنور با هم برخورد كنند.

فيزيكدانان ذرات معتقدند در اين آزمايشمي توانند شرايط اوليه شكل گيري عالم بر مبناي نظريه مهبانگ را شبيه سازيكنند. آنها اميدوارند در اين چند ميليونيوم ثانيه،اتحاد نيروهاي اصلي ،ابعاد اضافي عالم ، ماده تاريك، ضد ماده و همينطور بسياري از ذراتبنيادي ابتدايي را آشكار كنند.

بسياري از محققان اميدوارند باانجام اين آزمايش و تكرار آن در ماهها و سالهاي آينده به شرايط اوليهكيهان دست يابند. همچنين با بررسي ذرات بنيادي بتوانند به ذره بنيادي كهعامل به وجود آمدن جرم در مواد مي شود دست پيدا كنند.

اين پروژهبا هزينه اي بيش از 8 ميليارد يورو آغاز شده است و مهندسان پيچيدگي آن رابسيار بيش از پيچيدگي ماموريت سفر انسان به ماه مي دانند.

تا اين لحظه همه مراحل آزمايش مطابق برنامه از پيش تعيين شده به پيش رفته است.