تولید ارزان اتانل با استفاده از باکتریهابه گفتهمحققان اتانول سلولز هیچ گونه تاثیری در افزایش دمای هوا و تولید گازهایگلخانه ای نداشته و به عنوان یک منبع سوخت فسیلی پاک شناخته شده است.


محققان موفق به یافت نوعی باکتری شدند که با ایجاد تغییرات ژنتیکی در ساختار آن می توان اتانل طبیعی با هزینه ای پایین تولید کرد.
محققانموفق به کشف نوعی باکتری شدند که به کمک آن می توان اتانول سلولزیارزانتری نسبت به کارخانه ها تولید کرده و همچنین انرژی بیشتری ازپسماندهای کارخانه ها و مزارع به دست آورد.
به گفته محققان اینباکتریها که دچار تغییرات ژنتیکی شده اند ALK2 نام داشته و به صورتموثرتری باعث تخمیر سلولز و تولید اتانل می شوند به این معنی که عملکرداین باکتری نسبت به باکتریهای طبیعی که برای انجام عملیات تخمیر به دمایپایین و آنزیمی گران قیمت نیازمندند، بسیار متفاوت است.
ALK2 می تواندعملیات تخمیر شکر را در 50 درجه سلسیوس انجام داده که در این صورت فرایندتخمیر به میزان 2.5 برابر کمتر از فرایند طبیعی به سلولز نیازمند خواهدبود. همچنین تنها محصول این فرایند اتانول بوده و اسیدهایی که در هنگامتولید طبیعی اتانول ایجاد می شوند از این فرایند حذف خواهند شد.
بهگفته محققان اتانول سلولز هیچ گونه تاثیری در افزایش دمای هوا و تولیدگازهای گلخانه ای نداشته و به عنوان یک منبع سوخت فسیلی پاک شناخته شدهاست.