پنج راه ساده برای افزایش هوش
مغز شما مانند ماهیچه ها به تمرین نیازدارد، اگر شما مرتب این تمرین ها را در راه درست خود انجام دهید، مهارتبیشتری در اندیشیدن بدست خواهید آورد و تمرکزتان افزایش می یابد. اما اگرهیچگاه از مغزتان استفاده نکنید یا از داروهای شیمیایی نامناسب استفادهکنید، توانایی تان برای یادگیری و تفکر از بین می رود.

مغز شمامانند ماهیچه ها به تمرین نیاز دارد، اگر شما مرتب این تمرین ها را در راهدرست خود انجام دهید، مهارت بیشتری در اندیشیدن بدست خواهید آورد وتمرکزتان افزایش می یابد. اما اگر هیچگاه از مغزتان استفاده نکنید یا ازداروهای شیمیایی نامناسب استفاده کنید، توانایی تان برای یادگیری و تفکراز بین می رود.

در اینجا 5 راه ساده شرح داده می شود که هر کسی قادر است به وسیله آن از سلولهای خاکستری اش استفاده ی بهتری کند.

1-تماشای تلویزیون را به حداقل برسانید. این معامله سختی است، مردم بسیاردوست دارند که مانند یک گیاه تنها پای تلویزیون بنشینند و زل بزنند. مشکلاینجاست که تلویزیون از ظرفیت روحی شما استفاده ای نمی کند یا به آن اجازهتغذیه شدن نمی دهد. مانند این است که یک ماهیچه انرژی بسوزاند اما ازمزایای سلامتی این سوخت و ساز استفاده ای نکند.

آیا بعد از تماشایتلویزیون به مدت چند ساعت احساس خالی بودن نمی کنید؟ چشمانتان به سوزش میافتد و از تمرکز بروی این جعبه بزرگ خسته می شود، حتی قادر به خواندن یککتاب هم نخواهید بود. پس زمانی که نیاز به آرامش و استراحت دارید، بجایاین کار، یک کتاب بخوانید، اگر خیلی خسته اید، موسیقی گوش کنید. اگر باخانواده و دوستان هستید، تلویزیون را خاموش کنید و با هم گفتگو کنید. تماماینها بیشتر از تلویزیون از مغز شما استفاده خواهند کرد.

2- ورزشکنید. شاید فکر کنید اگر بجای ورزش کردن کتاب بخوانید، بیشتر یاد میگیرید، اما ورزش کردن باعث می شود، در ساعتهای بعد از تمرین، بازده شمابالاتر رود و بهتر یاد بگیرید. استفاده از بدن، ذهن شما را آزاد می کند وموجی از انرژی پدید می آورد. روحیه می گیرید و می توانید به سادگی تمرکزکنید.

3- کتابهای چالش انگیز بخوانید. بسیاری از مردم دوست دارندکتابهای عامه پسند و تعلیقی بخوانند. اما این کتابها عموما برای مغز محرکنیست. اگر میخواهید توانایی تفکر و نوشتن را بهبود بخشید، باید کتابیبخوانید که شما را وادار به تمرکز کند. خواندن یک کتاب کلاسیک می تواندنگرش شما به دنیا را تغییر دهد و شما را با لغتهای ارزشمند و ظریف ترگذشته آشنا کند. از این که دنبال لغتی بروید که نمی دانید، نترسید، ازعبارات سنگین و حجیم آن هراس نداشته باشید. زمان کافی بگذارید و دوبارهبخوانید تا با شیوه نوشتن نویسنده آشنا شوید. این نوع کتاب خواندن بهتر ازتمام کتابهای نخ نما و تعلیقی موجود در بازار است.

4- زود بهرختخواب بروید و زود از خواب برخیزید. هیچ چیز به اندازه کم خوابی تمرکزرا سخت نمی کند. یکی از رازهای جوانی این است که زود به رختخواب بروید وبیشتر از 8 ساعت نخوابید. اگر صبح دیر بیدار شوید و برای جبران آن دیربخوابید، سست و بیحال از خواب برمیخیزید و نمی توانید تمرکز کنید. گفته میشود که ساعتهای اول صبح بهترین زمان برای آرامش و بازده مناسب است. اگرفرصت دارید در طول روز، زمانی که احساس خواب آلودگی می کنید، ده تا بیستدقیقه چرت بزنید. بیشتر از این شما را کسل می کند اما چرت کوتاه شما راشاداب می کند.

5- زمانی برای بررسی بازتاب اعمال خود در نظربگیرید. از آنجا که زندگی ما بیشتر مشوش و گیج کننده شده ، خود ما نیزهمواره در عجله و تاب و تب ایم بدون اینکه به آن توجه کنید. تمرکز در اینحال دشوار می شود زیرا همواره در حال سرزنش کردن خود هستیم در نتیجه زمانیرا برای تنها بودن و بررسی زندگی و سازماندهی افکار و اولویت بندی مسئولیتهای خود در نظر بگیرید. بعد از آن بهتر می فهمید چه چیز مهم تر است و چهچیز مهم نیست. سپس چیزهای بی اهمیت دیگر در ذهن شما جایی ندارد و آزارتاننمی دهد و ذهن سبک تر می شود.