سئوالجدي در زمانهاي قطعي فيبرنوري و شبكه اينترنت كشور جبران خسارت و ضرر وزيان شركتهاي ارايه دهنده اينترنت و مشتريان آنها از شبكه وب است. باقطعي فعلي چه سازمان و نهادي بايد پاسخگوي زمان و هزينه از دست رفتهشركتها و كاربران باشد.
روزپنج شنبه گذشته براي چندمين بار لنگر كشتي عبوري در فجيره امارات شبكهزيرساخت كشور و حدود 30 ميليون كاربر اينترنتي را دچار شوك جديدي كرد و ازسويي شركتها و كاربران اينترنتي منتظر پاسخ مسئولان ذيربط به ويژه شركتزيرساخت براي حل اين معضل و جبران ضرر خود هستند.

به گزارش فارس،فيبرنوري كشور در زمان دولت هشتم به بهرهبرداري و در دولت فعلي نيز توسعهيافت. شبكه فيبرنوري ارتباط اينترنتي كشور با 15 كشور همسايه و جهان را ازطريق اتصال به شبكه زيرساختهاي ديگر كشورها به ويژه امارات و كويت تامينميكند. در حال حاضر به گفته سليماني وزير ارتباطات طول فيبرنوري به 60هزار كيلومتر رسيده و ارتباطات كاربران را در30 استان تامين ميكند.

يكياز مسيرهاي اصلي فيبرنوري كشور از طريق دريا (خليج فارس) و ساحل كشورامارات است اما اين مسير در طول سالهاي گذشته نيز دچار اختلال شديد شدهاست، چنانكه در طي سالهاي 85 و 86 قطعي چند روزه گريبان فيبر را گرفتهبود. منطقه فجيره هر از چندگاهي براي فيبر ايران جهنم ميشود. علت برخيقطعيها نيز گير كردن لنگر كشتيهاي عبوري از فجيره به فيبرنوري ايرانبود. روز پنجشنبه گذشته نيز فيبرنوري كشور در فجيره بازقرباني شد كه ذكرچند نكته در اين باره ضروري است:

پرده اول: قطعيهاي مكرر و عدم چارهجويي جدي
نكتهاصلي در قطعيهاي مكرر فيبرنوري عدم وجود مسير پشتيبان قوي و به لحظه برايزمانهاي قطعي است. در حال حاضر و همزمان با قطعي شبكه فيبر تنها از طريقتركيه پهناي باند اينترنت كشور تامين ميشود. سوال اينجاست اگر تركيه درزمان كنوني اظهار عدم توانايي براي عرضه پهناي باند كند و يا اگر پهنايباند ارايه و شبكه زيرساخت كشور توان جذب را نداشت باشد، با ادامه قطعيشبكه چه كسي بايد پاسخگو باشد؟

پرده دوم: خدمات الكترونيكي شايد وقتي ديگر
براساس بخشنامههاي دولت و طبق برنامهريزيهاي انجام شده بسياري از خدماتدولتي و دستگاههاي ارايه دهنده خدمات، بايد آنلاين و اينترنتي (غيرحضوري)باشد. حال با وضع فعلي قطعي اينترنت و در حالت خوشبينانه سرعت لاكپشتي وزجرآور چند كيلو بيتيچه خدمتي را ميتوان به مشتري ارايه داد، زماني كهپرتال خود دستگاههاي دولتي كه بر روي شبكه وب قرار دارد بالا نميآيد!

پرده سوم: نان شركتهاي اينترنتي فعلا آجر است
درزمان و عصر فعلي ديگر شركتي را نميتوان يافت كه خدمات و محصولات خود رابر روي شبكه اينترنت در معرض ديد و فروش نگذاشته باشد. حال با وضعيتاينترنت كشور و قطعيهاي مكرر و سرعت حداكثر 128 كيلو بيت بر ثانيه چگونهاين شركتها به ادامه فعاليت خود در زمان فعلي و آينده خوشبين باشند. درضمن بايد بانكها، شركتهاي برق، گاز، نفت و شركتهاي هواپيمايي را نيز بهجمع ضرركنندگان افزود. در ضمن اين قطعي تبعات منفي اجتماعي و سياسي را نيزدر پي دارد.

پرده چهارم: رسانههاي آنلاين خبري قرباني از نوع ديگر
شايدخود رسانهها كه اكنون اخبار قطعي فيبر را پوشش ميدهند از گزند قطعي وعدم پايداري شبكه اينترنت در امان نيستند. در حال حاضر سايتهايخبرگزاريهاي كشور به صورت آنلاين به انتشار اخبار ميپردازند و با مشكلاتفعلي اينترنت خروجي آنها و استفاده كاربران از سايت خبرگزاريها دچارچالش جدي شده است.

پرده پنجم: اينترنت موبايل؛ از رويا تا واقعيت
چندوقتي است كه چشم مشتركان تلفن همراه دولتي و ايرانسل به اينترنت تلفنهمراه (GPRS) روشن شده است. دريغ كه اين امر نيز اكنون بيشتر به يك رويامبدل شده است. زيرا لينكهاي دريافتي اپراتورهاي تلفن همراه براي GPRS ازشركت زيرساخت و شبكه فعلي است.

پرده ششم: ضرر و زيان شركتها و كاربران را چه كسي ميپردازد؟
سئوالجدي در زمانهاي قطعي فيبرنوري و شبكه اينترنت كشور جبران خسارت و ضرر وزيان شركتهاي ارايه دهنده اينترنت و مشتريان آنها از شبكه وب است. باقطعي فعلي چه سازمان و نهادي بايد پاسخگوي زمان و هزينه از دست رفتهشركتها و كاربران باشد. شايد متضرر اصلي در اين برهه كاربر اينترنت باشدكه سرعت پايين و قطعي را بايد تحمل كند.

پرده آخر؛ شبكه فيبرنوري نيازمند بازنگري جدي است
شبكهفيبرنوري با طول 60 هزار كيلومتري خود نه تنها در مرزهاي خارج از كشوربلكه درون مرزهاي كشور نيز دچار آسيب ميشود. در حال حاضر و هراز چند گاهيبيلهاي مكانيكي شركتهاي خدماتي به فيبر نوري گير كرده و آن را پارهميكند. شايد عدم جاگذاري مناسب فيبرنوري در زمين و دريا (عمق كم جاسازيفيبر) دليل اصلي قطعي و پارگي باشد. اهمال كاري برخي از پيمانكاران درجاگذاري فيبرنوري در مسير و فضاي مناسب از دلايل ديگر قطعي در داخل كشورباشد. آيا زمان آن نرسيده كه براي در امان ماندن از آسيبهاي جدي قطعيفيبرنوري به فكر بازنگري و بازسازي يا حتي نوسازي شبكه فيبر در كشور وخارج از مرزها باشيم. شايد اين قطعي آخرين قطعي فيبر نوري نباشد.