فردی كه متهم است به دنبال ورشكستگی خود اقدام به قتل همسرش كرده، از سویبازپرس ویژه قتل مجرم شناخته شد. به گزارش ایسنا، عصر روز یكشنبه ۲۸مهرماه سال گذشته قاضی روشن بازپرس كشیك قتل پایتخت از طریق گزارش افسرنگهبان كلانتری ۱۱۵ رازی در جریان كشف جسد زنی ۵۵ ساله داخل اتاق یكمسافرخانه قرار گرفت و بلافاصله دستور انجام تحقیقات توسط پلیس جنایی راصادر كرد. در بررسیهای اولیه، عوامل تشخیص هویت چند بسته قرص خوابآور درصحنه جرم مشاهده كردند اما مشخص نبود كه خود متوفی اقدام به مصرف قرصهاكرده یا شخص دیگری قرصها را به وی خورانده است. با انجام تحقیقات بعدی،بازپرس پرونده متوجه شـد كـه ایـن زن بـه هـمـراه هـمـسـر خود بهمسافرخانه آمده اما در زمان كشف جسد، اثری از همسر متوفی نبوده است. باتوجه به این موضوع، دستور شناسایی و بازداشت همسر متوفی صادر شد كه باتلاش ماموران انتظامی روز ۲۹ مهرماه سال گذشته، این فرد بازداشت و روز بعددر مقابل بازپرس شعبه سوم بازپرسی (ویژه قتل) دادسرای امور جنایی تهران،پرده از راز جنایت علیه همسر خود برداشت. این مرد ۶۳ ساله به نام<اصغر> خطاب به بازپرس ویژه قتل گفت: از مدتی قبل به دلیل ورشكستگیدر منزل مادرزنم زندگی میكردیم تا اینكه ابتدا با همسرم و سپس با مادر ویدچار اختلاف شدم و به همین دلیل به همراه همسر خود از خانه مادرزنم بیرونآمدیم. وی افزود: مدتی را در تهران در منزل پسر ۲۵ سالهام زندگی كردیماما بـه دلیل آنكه او نیز متاهل بود و در خانه استیجاری زندگی میكرد، ازمنزل او هم خارج شدیم و چند شبی را داخل یك مسافرخانه بودیم تا به دنبالكار بگردم. این متهم ادامه داد: یك روز به همسرم گفتم كه بهتر است دیگر ازاین دنیا برویم و به دنبال همین حرف، روز جنایت زمانی كه او داخلمسافرخانه اظهار كرد كه قلبـش درد مـیكند، حدود ۵۰ عدد قرص خوابآور راكه قبلا از داروخانه تهیه كرده بودم، جلوی چشمان وی در آب حل كرده و به اودادم. او هم بعد از خوردن دارو به خواب رفت. <اصغر> اضافه كرد: پساز به خواب رفتن همسرم، خودم نیز به شدت خواب آلود بودم به همین دلیلخوابیدم و زمانی كه از خواب برخاستم متوجه شدم كه همسرم زنده نیست. بادستپاچگی به سمت كرج فرار كردم و قصد داشتم خودم را به داخل سد بیندازماما همین كه عمق آب سد و ارتفاع آن را دیدم ترسیدم و به تهران بازگشتم كهبعد از مراجعه به مسافرخانه، بازداشت شدم. در پی اظهارات اولیه متهم، قاضیروشن نسبت به ادامه تحقیقات و ارجاع متهم به پزشكی قانونی جهت بررسی سلامتروانی وی، دستورات قضایی لازم را صادر كرد كه پزشكی قانونی نیز دراظهارنظر خود اعلام كرد این مرد از سلامت روانی برخوردار بوده و در زمانارتكاب جنایت نیز جنون نداشته است. پس از اعلام نظر پزشكی قانونی، تحقیقاز این متهم وارد مرحلهای تازه شد تا اینكه پسر متهم و مقتول به عنوانتنها ولیدم پرونده در دادسرا حضور یافت و خواهان قصاص پدرش شد. پـس ازاخـذ آخـریـن دفـاعـیـات از متهم كه مشخص شد پس از خوراندن قرصها بالشیرا نیز روی دهان همسرش قرار داده و او را خفه كرده است، فرزند وی حاضر بهگذشت نشد و نهایتا صبح دیروز بازپرس ویژه قتل تهران پرونده را با صدورقرار مجرمیت به دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ارجاع داد.