جوان ۲۸ ساله یی که از روی عادت اقدام به زورگیری می کرد، دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد. این جوانهنگامی تحت تعقیب قرار گرفت که مردی به دادسرای ناحیه ۱۱ مراجعه کرد و ضمنطرح شکایتی گفت؛ شب گذشته هنگامی که از محل کارم بر می گشتم، در یکی ازخیابان های اطراف منزل مان حوالی میدان حسن آباد فردی به من نزدیک شد و باتهدید چاقو کیف پول، موبایل و ساعتم را دزدید و به سرعت متواری شد.چند روزبعد این متهم سابقه دار از طریق چهره نگاری شناسایی و دستگیر شد. وی کهجوان ۲۸ ساله به نام«سعید ج» است پس از انتقال به دادسرا طی بازجویی هایصورت گرفته به چندین فقره زور گیری اعتراف کرد و گفت بعد از اینکه چند باردر زورگیری موفق شدم و پول خوبی به دست آوردم دیگر به این کار عادت کردم ونمی توانم آن را ترک کنم. متهم پس از اعتراف به جرمش با صدور قرار قانونیراهی زندان شد.