بازپرس شعبه اول دادسرای آبادان از وصول دو پروندهقتل در خرمشهر خبر داد و گفت: دومین مرحله رسیدگی به پرونده قتل هایسریالی زنان در آبادان ظرف هفته آینده آغاز می شود. فیصل مزرعه در گفتگوبا ایسنا اظهار كرد: از مجموع ۱۶ قتل سریالی، دو فقره در خرمشهر به وقوعپیوسته بود و ۵ فقره در دادگاه كیفری استان خوزستان در حال رسیدگی بود كهدرحال حاضر پرونده های قتل واقع در خرمشهر وصول شده است. به گفته وی، باوصول پنج پرونده قتل از دادگاه كیفری، دور دوم رسیدگی به پرونده قتل هایسریالی زنان در آبادان طی هفته آینده در شعبه اول بازپرسی دادسرا آغازخواهد شد. بازپرس رسیدگی كننده به پرونده قتل های سریالی زنان در آبادانافزود: پرونده قتل ۱۵ زن و یك پسربچه توسط «فرید»۴۰ ساله، به صورت همزمانرسیدگی خواهد شد و تاكنون بازسازی صحنه قتل ۱۶ پرونده انجام شده است؛ درحال حاضر به انجام یكسری كارهای جزئی در پرونده نیاز داریم و به محضدریافت تمام پرونده ها، بازسازی صحنه های قتل را با پرونده های اولیهتطبیق می دهیم. مزرعه با اشاره به وقوع قتل های دیگر در این شهرستان ورسیدگی در شعب افزود: هیچ یك از دیگر پرونده های مورد رسیدگی، قتل سریالینبوده و وضعیت امنیتی آبادان مطلوب است. بازپرس شعبه اول دادسرای آبادانپیش از این با بیان اینكه متهم پرونده قتل های سریالی آبادان مشكل روانیندارد گفته بود كه «فرید» ۴۰ ساله به وقوع ۱۶ فقره قتل شامل قتل ۸دختربچه۷، زن و یك پسربچه اعتراف كرده است و اعتراف دیگری مبنی بر افزایشتعداد قتل ها نداشته است.