هیچ معلوم نیست که چرا این روزها یافتن پست مناسببرای اول مظلومِ همهی مدیران جمهوری اسلامی ایران، یعنی دکتر عوضعلیکردان، برای دولت کریمه و عدالتمحور نهم و به خصوص شخص رئیس جمهور محترمآقای دکتر احمدینژاد به یکی از دغدغههای اصلی بدل شده است؛ چرا که باتواناییهای خارق العاده ایشان در شیوههای مدیریتی، قطعا آقای دکتر کردانبه هر سمتی که منصوب شوند منشا خدمات خیری خواهند شد.
برای اثبات اینموضوع در اینجا، صرفا به عنوان نمونه به چند پست کلیدی از میان انبوهپستهای کلیدیای که جناب آقای کردان در آنها خوش خواهند درخشیدمیپردازیم:

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قطعا و یقینابهترین شخص برای انتصاب به این پست کسی است که دارای مدرک دکترای حقوقباشد و از میان تمامی چند هزار دکتر حقوقی که در ایران حضور دارند دکترکردان برای این سمت اصلح است. پس از انتصاب ایشان قطعا شاهد رشد چند هزاردرصدی ثبت و صدور اسناد خواهیم بود تا جاییکه میزان صدور سند برای املاکثبت شده در همین چند ماه باقیمانده، بسیار بیشتر از کل اسناد صادر شده اززمان پهلوی تا به حال و همچنین مساحت آنها شش برابر مساحت کل ایران باشد!به این ترتیب دولت محترم خواهد توانست در این زمینه هم سند زرین دیگری برخدمات دولت کریمه بیفزاید.

وزارت آموزش عالی
انتصاب دکتر کردانبه این وزارتخانه قطعا باعث خواهد شد تا انقلابی در آموزش عالی به وجودآید تا جاییکه در سال 1388 دولت کریمه با افتخار اعلام کند که میزان دانشآموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در طی این چهار سال، به قدری بوده کههم اکنون کشور با بحران بیسواد، کم سواد، سیکل و دیپلمه روبروست و طرحاعطای مدرک دوبل در دست اجراست.

در این زمینه به ویژه طرح ابتکاریدکتر کردان مبنی بر دریافت مدرک بدون اطلاعِ گیرنده مدرک، که در طی آن یکمدرک دکتری افتخاری معتبر یکهویی به دست شهروندان خواهد رسید خواهد توانستدر بالا بردن روحیه مردم و گسترش شادی و شعف همگانی و همچنین دقمرگ کردنتمام دانشگاهیان مزدور خارج از کشور موثر باشد.

وزارت امور خارجه
بیشک یکی از وظایف بزرگ ریاست محترم جمهوری در ارتباط با سیاست خارجی ایران،نوشتن نامه به سیاستمداران مهم و افراد معتبر بین المللی است که متاسفانههیچ کدام از آنها با پاسخ مناسبی روبرو نشده است. معرفی دکتر کردان بهعنوان وزیر امور خارجه باعث خواهد شد در طی مدت کوتاهی پاسخ تمام ایننامهها به کمک کارشناسان متعهدی که دکتر کردان برای دریافت مدرک دکتریخود از آنها کمک گرفت، به دست دکتر احمدی نژاد برسد. در این زمینه به خصوصاز زحمات اسمال دسطلا و نوید کپیکار تشکر ویژه به عمل میآید.

ریاست سازمان تربیت بدنی
هرچندکه انصافا دل کندن از برادر خوش ذوق و دست و دلبازی همچون مهندس علیآبادیسخت است، اما دکتر کردان در این سمت هم خواهد توانست منشا خدمات شایانیباشد. کسب دو هزار و پانصد مدال طلا، هزار و پانزده نقره و چهار هزار وسیصد برنز در مسابقات المپیک سال آینده، تنها گوشهای از موفقیتهایچشمگیری خواهد بود که دکتر عوضعلی کردان در مقام رئیس سازمان تربیت بدنی،با کمک دوستانی چون دکتر جواد خیابانی (متخصص در شوهر دادن مادر ورزشایران به هر کس که بیشتر بسلفد!) و زرگرها، فلزتراشان و مدال فروشان بازارمسگرهای تهران به آنها دست خواهد یافت.

ریاست سازمان انرژی اتمی ایران
بیشکدکتر کردان هر عیبی که داشته باشد، از نظر صداقت، سواد، حق شناسی و شرافتکاری چیزی از دکتر آقازاده رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی ایران کم ندارد.افزون بر این چرا وقتی رئیس جمهور ممکلت به صراحت خبر از کشف دانشمندان 16سالهی انرژی اتمی میدهد، کسی بر کرسی ریاست این سازمان تکیه نزند کهبتواند مشکل مدارک دانشگاهی این نوگلان باغ دولت نهم را در چشمبههم زدنیحل کند؟

ریاست بنیاد جانبازان
هر چند که دکتر کردان در جلسهاستیضاح ناجوانمردانهی خود، با صداقت و فروتنی و حجب و حیایی که همیشه بهآن شهره بوده است ساعاتی درباره جانبازی خود در جبهههای غرب کشور ،دادسخن داد و سپس تاکید نمود که دربارهی آنها حرف نمیزند تا ذخیرهی آخرتشباشند اما با شناختی که از عطش این مرد بزرگ و مدیر لایق جمهوری اسلامیایران در خدمت به مردم وجود دارد، می توان با قاطعیت گفت که اگر اینمسئولیت خطیر به ایشان محول شود آن را رد نخواهد کرد. آری دکتر کردانهمیشه حاضر بوده و هست تا نه تنها ذخایر دنیوی و اخروی که حتی آبروی خود وخانوادهاش را برای خدمت به نظام و مردم خرج کند و خواهید دید که در صورتقبول این مسئولیت، مدرک جانبازی خود ممهور به مهر بالاترین مسئولان بنیادجانبازان را مبنی بر جانبازی دویست و هشتاد درصدی خود ارائه خواهد داد.علاوه بر این آنگاه مشخص خواهد شد که چه بسیار ازمدیران صدا و سیمایج.ا.ا. و نیز مسئولان شهرهای شمالی کشور جانبازیهایی در حدود 150 درصدداشته اند و خاضعانه هزینهی آخرتشان کرده بودند.

ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور
دکترکردان بیشک در این سمت نیز بسیار موفق عمل خواهد کرد و چه بسا مجلسآیندهی ما پر از افراد مشهوری شود که در تاریخ نامشان به نیکی مانده واکنون مشخص شود که نمردهاند! و در مقابل چه بسیار گورهایی در بهشت زهراو سایر گورستان های عمومی متعلق به سیاستمداران اصلاحطلب یا اصولگرایانیهمچون احمد توکلی باشد که نمیخواستند بمیرند و هنوز هم فکر میکنندنمردهاند اما بر طبق اسناد رسمی مدتهاست که مردهاند!

...
فرشتهی قانون
ازمیان دو هزار و پانزده پست مهم و مدیریتیای که در جمهوری اسلامی وجوددارد و چندتای آنها به عنوان شاهد مثال در بالا آمد، هیچکدام بیشک بهاندازهی فرشتهی قانون به قد و بالای برازندهی این دردانهی حوزهیمدیریت جمهوری اسلامی برازنده نیست. پیشنهاد مصرانهی ما اینست که جنابآقای دکتر در هر سمتی که ان شاالله به تشخیص آقای دکتر احمدی نژاد منصوبشدند، با حفظ سمت در سر در کاخ دادگستری و در نقش فرشتهی شمشیر به دست آننیز ایفای نقش بفرمایند. کمترین فایدهی این کار اینست که هفتاد میلیونایرانی به نیکی خواهند فهمید که با چه نوع فرشته و چه نوع عدالتی طرف اندو بیخود، خودشان و مسئولان محترم را خسته نمیکنند! چه خدمتی از اینبالاتر؟!


_________________