درانتهای سال ۲۰۰۹، دیگر ایتالیاییها نمیتوانند به داشتن خمیدهترینساختمان دنیا یعنی برج پیزا با ۳/۹۷ درجه خمیدگی، افتخار کنند، چرا که دراین زمان در ابوظبی، ساخت آسمان خراشی ۳۵ طبقه، با ۱۸ درجه خمیدگی بهپایان خواهد رسید و نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت خواهد شد.

اینساختمان که Capital Gate نام خواهد داشت با داشتن ۷۲۸ پنل شیشهای، نماییزیبا و انحنادار خواهد داشت. این ساختمان تنها قسمتی از پروژه ساخت یکشهرک دور مرکز نمایشگاههای ملی ابوظبی است.

برای اینکه این ساختمان در برابر نیروی جاذبه و وزش باد و امواج زلزله تاب بیاورد، ریشهای ۳۰ متری برای آن در نظر گرفته شده است.

یک هتل پنجستاره و دفاتر اداری، کاربری این ساختمان خواهد بود.